Hlásky delíme na:

 

 

  • samohlásky,

  • spoluhlásky,

  • dvojhlásky.


 

 

Samohlásky delíme na:

 

  • krátke – a, e, ä, i, y, o, u,

  • dlhé - á, é, í, ý, ó, ú.


 

 

Spoluhlásky delíme na:

 

  • tvrdé – h, ch, k, g, d, t, n, l,

  • mäkké - č, dž, š, ž, c, dz, j, ď, ť, ň, ľ,

  • obojaké - b, m, p, r, s, v, z, f.


 

Tvrdé spoluhlásky:

 

Po tvrdých spoluhláskach v koreni domácich slov a od nich odvodených slov píšeme y, ý.

 

 

Príklady:

 

h – hydina, pohyb, hýriť,

ch – chyba, chytať, chýr,

k – kývať, kýchať, kyjak,

g – gyps, gymnastika,

d – dyňa, dym, dýka,

t – tyč, motyka, motýľ,

n – nylon.


 

 

Mäkké spoluhlásky:

 

Po mäkkých spoluhláskach v koreni domácich slov a od nich odvodených slov píšeme i, í.

 

 

Príklady:

 

č – očistiť, činnosť, číslo,

š – šiť, šiška, ošípaná,

ž – život, žila,

c – cibuľa, citrón, city,

dz – medzi,

j – hnojivo, uspokojiť,

ď – divadlo, chodiť, diviak,

ť – tisíc, tisnúť, stíšiť,

ň – pohľadnica, nitka,

ľ – líce, liga, list, oliva.


 

 

Obojaké spoluhlásky:

 

Po obojakých spoluhláskach píšeme y, ý vo vybraných slovách a v slovách od nich odvodených.

 

 

Príklady vybraných slov:

 

b – by, bylina, Bytča,

m – mykať, mýliť sa, Myjava,

p – pykať, pytliak, kopyto,

r – rys, ryba, hrýzť, Torysa,

s – syn, syr, sýkorka, sýty,

v – vydra, vyžla, vysoký,

z – jazyk, ozývať.

 

 

 

Po obojakých spoluhláskach píšeme aj i, í .

 

 

Príklady:

 

b – obilie, obísť, bič,

m – Milka, miznúť, milý,

p – pichať, pískať, pijavica,

r – rizoto, riziko, Rím,

s – sirota, osika, sitko,

v – vidieť, visieť, víťaz,

z – zima, zívať, zips, zisk .


 

 

Dvojhlásky

 

Medzi dvojhlásky patrí:

 

  • ia, ie, iu, ô.


 

Príklady slov s dvojhláskami:

 

ia – desiata, piatok, viazať, fialka,

ie – piesok, Pieniny, trieska, hniezdo,

iu – cudziu, vysvedčeniu, Július,

ô – kôň, hrôza, vôbec, vôňa.


 


Cvičenie:

 

1. Zakry si pravý stĺpec a urč, či hláska patrí medzi samohlásky, spoluhlásky alebo dvojhlásky:

 

ľ

mäkká spoluhláska

m

obojaká spoluhláska

v

obojaká spoluhláska

ä

krátka samohláska

ô

dvojhláska

é

dlhá samohláska

g

tvrdá spoluhláska

ia

dvojhláska

č

mäkká spoluhláska

b

obojaká spoluhláska

c

mäkká spoluhláska

j

mäkká spoluhláska

mäkká spoluhláska

iu

dvojhláska

z

obojaká spoluhláska

l

tvrdá spoluhláska

ď

mäkká spoluhláska

r

obojaká spoluhláska

í

dlhá samohláska

o

krátka samohláska

n

tvrdá spoluhláska

 

2. Zakry si pravý stĺpec a doplň do slov i,í alebo y, ý:


Zdroj: Mgr. Kristínová


 

 

 

 Použitá literatúra:
Krajčovičová - Keselová: Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2010, s. 55 – 59.

Péteryová O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992, 144 s.