Slovné druhy delíme na:

 

 • ohybné – dajú sa skloňovať alebo časovať,

 • neohybné – nedajú sa skloňovať, ani časovať.


 

Medzi ohybné slovné druhy patria:

 

 1. podstatné mená – napríklad dievča, pes, dom, krása, hokejista,

 2. prídavné mená – napríklad vzácny, milá, slonie, strýkov, líščí,

 3. zámená – napríklad tvoj, môj, jej, ona, ktorý, niekde, jeho, ja,

 4. číslovky – napríklad tri, sto, druhý, dvojmo, štvoraký, niekoľkokrát,

 5. slovesá – napríklad pracovať, písať, rozprávať, kresliť, hrať sa.


 

Medzi neohybné slovné druhy patria:

 1. príslovky – napríklad doma, vľavo, pekne, veľmi, dobre, včera,

 2. predložky – napríklad na, v, do, za, popod, poza, pre, pred, zo,

 3. spojky – napríklad a, ale, alebo, kiežby, že, aby, lebo, pretože,

 4. citoslovcia – napríklad ach, joj, au, och, juj, juchú, bum, bác,

 5. častice – napríklad nech, kiežby, vari.


 

 

Neohybné slové druhy

 

 1. Spojky

 

Spojky sú neohybné slová, ktoré vyjadrujú vzťahy medzi slovami alebo vetami.

Spojky delíme na:

 

 • jednoduché,

 • zložené.

 

Jednoduché spojky:a, aj, keď, že, i, buď, no, ba, veď.

Zložené spojky: čiže, keďže, žeby, keby, akoby, a preto, i keby, aj keď.


Spojky môžu stáť na začiatku alebo vo vnútri vety.

 

Napríklad:

 

Veď si mi to neoznámil. – spojka stojí na začiatku vety

Myslela som, že prídeš skôr. – spojka stojí vo vnútri vety


 

Cvičenie:

Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o jednoduchú alebo zloženú spojku:

 

 

i

jednoduchá spojka

akoby

zložená spojka

aj

jednoduchá spojka

pretože

zložená spojka

ale

jednoduchá spojka

takže

zložená spojka

a tak

zložená spojka

aj keby

zložená spojka

že

jednoduchá spojka

by

jednoduchá spojka 

 1. Častice

 

Častice sú neohybné slová, ktoré uvádzajú samostatné vety alebo vetné členy.

Častice vyjadrujú postoj hovoriaceho k vypovedanému.

 

Príklady častíc:

bodaj, bár, či, áno, nie, nech, kiež, sotva, veru, akiste, takmer, žiaľbohu.

 

Príklady častíc vo vetách:

 

Bodaj by ho čerti vzali!

Nech sa vráti živý!

Beztak bude klamať.

Žiaľ, už odišiel.

Pravdupovediac, nechcelo sa mi.


 

 

 1. Citoslovcia

 

Citoslovcia sú neohybné slová, ktorými hovoriaci vyjadruje city, náladu a vôľu.

 

Príklady citosloviec:

och, juj, fuj, ejha, hijó, frk, bum šuch, cupy-lupy, čary-mary.

 

Príklady citosloviec vo vetách:

 

Juj, ako som sa zľakla!

Hej, mladý pán!

Krá-krá, ozývalo sa všade naokolo.

, či je studená!

Hľa, ako sa pyšne nesie!


 

Cvičenie:

Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o príslovku, predložku, spojku, časticu alebo citoslovce:

 

 

popod

predložka

nedajbože

častica

teraz

príslovka

preto

spojka

hrk-frk

citoslovce

bodaj

častica

pst

citoslovce

letecky

príslovka

medzi

predložka

lebo

spojka
Použitá literatúra:
Krajčovičová - Keselová: Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2010. 95 s.
Krajčovičová, J. a kol.: Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2009. s. 66 – 68.
Péteryová, O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992. 144 s.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2005. 670 s.