Slovné druhy delíme na:

 

 • ohybné – dajú sa skloňovať alebo časovať,

 • neohybné – nedajú sa skloňovať, ani časovať.


 

Medzi ohybné slovné druhy patria:

 

 1. podstatné mená – napríklad dievča, pes, dom, krása, hokejista,

 2. prídavné mená – napríklad vzácny, milá, slonie, strýkov, líščí,

 3. zámená – napríklad tvoj, môj, jej, ona, ktorý, niekde, jeho, ja,

 4. číslovky – napríklad tri, sto, druhý, dvojmo, štvoraký, niekoľkokrát,

 5. slovesá – napríklad pracovať, písať, rozprávať, kresliť, hrať sa.


 

Medzi neohybné slovné druhy patria:

 

 1. príslovky – napríklad doma, vľavo, pekne, veľmi, dobre, včera,

 2. predložky– napríklad na, v, do, za, popod, poza, pre, pred, zo,

 3. spojky – napríklad a, ale, alebo, kiežby, že, aby, lebo, pretože,

 4. citoslovcia – napríklad ach, joj, au, och, juj, juchú, bum, bác,

 5. častice – napríklad nech, kiežby, vari.


 

 

Neohybné slové druhy


 1. Príslovky

 

Príslovky sú plnovýznamové neohybné slová, ktoré vyjadrujú rozličné okolnosti dejov, vlastností a predmetov.


 

Podľa druhu rozdeľujeme príslovky na:

 

 • príslovky miesta,

 • príslovky času,

 • príslovky spôsobu,

 • príslovky príčiny.


 

Príslovky miesta:

 

Na príslovky miestasa pýtame otázkami: kde?  kade? odkiaľ? pokiaľ? kadiaľ?


Príklady prísloviek miesta:

 dolu, hore, ďaleko, blízko, okolo, zhora, zľava.

 

 

Príslovky času:

 

Na príslovky času sa pýtame otázkami: kedy? odkedy? dokedy? ako dlho? dokiaľ? zakiaľ?


 Príklady prísloviek času:

 teraz, zajtra, potom, dávno, včera, oddávna.


 

Príslovky spôsobu:

 

Na príslovky spôsobu sa pýtame otázkami: ako? akým spôsobom?


Príklady prísloviek spôsobu:

výborne, pekne, zle, svorne, dobre, veselo.