Gramatické kategórie slovies

 

Pri slovesách rozlišujeme:

 

 • osobu,

 • číslo,

 • čas,

 • spôsob.


 

 

Slovesné osoby:

 

Vypracovala: Mgr. Kristínová


 

 

Číslo slovies:

 

 • jednotné číslo – kreslím, kreslíš, kreslí.

 • množné číslo - kreslíme, kreslíte, kreslia. 

Slovesný čas:

 

 • prítomný čas – loví (dej sa uskutočňuje práve teraz),

 • minulý čas – lovil (dej sa už uskutočnil),

 • budúci čas – bude loviť (dej sa ešte len uskutoční).


 

 

Prítomný čas slovesa loviť

 

Vypracovala: Mgr. Kristínová

 

 

 

Minulý čas slovesa loviť

 

Vypracovala: Mgr. Kristínová

 


 

Budúci čas slovesa loviť

 

Vypracovala: Mgr. Kristínová


 

 

Slovesný spôsob:

 

 • oznamovací,

 • podmieňovací,

 • rozkazovací.


 

 

Oznamovací spôsob vyjadruje skutočne existujúci dej.

 

Príklady:

 

Do práce prišla neskoro. Zavolali sme všetkých susedov.


 

 

Podmieňovací spôsob vyjadruje možný dej alebo dej vyjadrený podmienkou, či želaním.

 

Príklady:

 

Do práce by som prišla neskoro. Zavolali by sme všetkých susedov.

Do práce by som bola prišla neskoro. Boli by sme zavolali všetkých susedov.

Nechcela by som prísť do práce neskoro. Chceli by sme zavolať všetkých susedov.


 

 

Rozkazovací spôsob vyjadruje rozkaz alebo zákaz, výzvu do budúcnosti.

 

Príklady:

 

Napite sa čaju! Urob si pohodlie! Zopakujte si:
1. Ktoré gramatické kategórie slovies poznáš?
2. V ktorých časoch môže byť sloveso vyjadrené?
3. Ktoré slovesné spôsoby poznáš?
4. Aký je rozdiel medzi oznamovacím a podmieňovacím spôsobom?

Použitá literatúra:
Krajčovičová - Keselová: Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2010. s. 55 – 59.
Péteryová, O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992. 144 s.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2005. 670 s.