Čo sú slovesá a čo vyjadrujú?

 

Slovesá sú slová, ktoré vyjadrujú dej, činnosť alebo stav.

 

Slovesá patria k ohybným slovným druhom. 

Delenie slovies


Slovesá delíme na:


  • činnostné a stavové,

  • plnovýznamové a neplnovýznamové – pomocné,

  • dokonavé a nedokonavé.


 

 

Činnostné slovesá


  • Slovesá, ktoré vyjadrujú činnosť (keď niekto niečo koná), nazývame činnostné slovesá.


 

Príklady činnostných slovies:


pije, beží, kradne, šije, kuje, číta, cvičí. 

Stavové slovesá


  • Slovesá, ktoré vyjadrujú stav (niekoho, niečoho), prípadne zmenu stavu, nazývame stavové slovesá.Príklady stavových slovies:

 

Hviezdy žiaria. Slnko páli. Otec šedivie. 

Plnovýznamové slovesá


  • Plnovýznamové slovesá pomenúvajú dej, činnosť alebo stav.


 

Príklady plnovýznamových slovies:


kričať, bežať, prať, písať, stáť. 

Neplnovýznamové slovesá


  • Neplnovýznamové slovesá nemajú úplný význam, sú len pomocné - chcieť, musieť, byť, smieť, môcť, mať, začať, atď.

  • Neplnovýznamové slovesá len spresňujú plnovýznamové slovesá.Príklady:


Plnovýznamové sloveso – kričať môžu spresniť neplnovýznamové slovesá - musieť kričať, chcieť kričať, môcť kričať, smieť kričať, začať kričať.

 

Plnovýznamové sloveso – bežať môžu spresniť neplnovýznamové slovesá - musieť bežať, chcieť bežať, môcť bežať, smieť bežať, začať bežať. 

Dokonavé slovesá


  • Dokonavé slovesá pomenúvajú dej, činnosť alebo stav, ktorý je dokončený alebo ohraničený.Príklady dokonavých slovies:


skočiť, zavolať, prečítať, odniesť, natrieť, ušiť.
Nedokonavé slovesá


  • nedokonavé slovesá pomenúvajú dej, činnosť alebo stav, ktorý je prebiehajúci, alebo nedokončený.Príklady dokonavých slovies:


skákať, volať, čítať, niesť, natierať, šiť.


 

 

Cvičenie:

 

Zakry si pravý stĺpec a urč, či sa jedná o činnostné alebo stavové sloveso:

 

Vypracovala: Mgr. Kristínová

 

 

 

Cvičenie:

 

Zakry si pravý stĺpec a urč, či sa jedná o plnovýznamové alebo neplnovýznamové sloveso:

 

Vypracovala: Mgr. Kristínová

 

 

 

Cvičenie:

 

Zakry si pravý stĺpec a urč, či sa jedná o dokonavé alebo nedokonavé sloveso:

 

Vypracovala: Mgr. Kristínová

 Zopakujte si:
1. Čo vyjadrujú slovesá?
2. Ako delíme slovesá?
3. Čo vyjadrujú činnostné slovesá?
4. Ktoré slovesá patria medzi stavové?
5. Aký je rozdiel medzi dokonavými a nedokonavými slovesami?
6. Ktoré slovesá patria medzi nedokonavé?

Použitá literatúra:
Krajčovičová - Keselová: Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2010. s. 55 – 59.
Péteryová, O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992. 144 s.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2005. 670 s.