Čo sú slovesá a čo vyjadrujú?

 

Slovesá sú slová, ktoré vyjadrujú dej, činnosť alebo stav.

 

Slovesá patria k ohybným slovným druhom. 

Delenie slovies


Slovesá delíme na:


  • činnostné a stavové,

  • plnovýznamové a neplnovýznamové – pomocné,

  • dokonavé a nedokonavé.


 

 

Činnostné slovesá


  • Slovesá, ktoré vyjadrujú činnosť (keď niekto niečo koná), nazývame činnostné slovesá.


 

Príklady činnostných slovies:


pije, beží, kradne, šije, kuje, číta, cvičí. 

Stavové slovesá


  • Slovesá, ktoré vyjadrujú stav (niekoho, niečoho), prípadne zmenu stavu, nazývame stavové slovesá.Príklady stavových slovies:

 

Hviezdy žiaria. Slnko páli. Otec šedivie. 

Plnovýznamové slovesá


  • Plnovýznamové slovesá pomenúvajú dej, činnosť alebo stav.


 

Príklady plnovýznamových slovies:


kričať, bežať, prať, písať, stáť. 

Neplnovýznamové slovesá