Opakovanie slovenskej a svetovej literatúry

1.     Ku každému z autorov 1) – 5) priraďte to z diel a) – f), ktoré napísal:

 

1) M. Rakovský                                      a)  Malý testament

2) W. Shakespeare                                  b) O spoločenských vrstvách v štáte

3) J. Jakobeus                                          c) Dekameron

4) F. Villon                                              d) Hamlet

5) F. Rabelais                                          e) Slzy, vzdychy a prosby slovenského národa

                                                                 f) Gargantua a Pantagruel

2.     Ku každému z autorov 1) – 5) priraďte to z diel a) – f), ktoré napísal:

 

1)    M. Figuli                                   a) Hlava XXII

2)    M. Urban                                  b) Tri gaštanové kone

3)    I. Krasko                                   c) Smrť sa volá Engelchen

4)    J. Heller                                     d) Nox et Solitudo

5)    L. Mňačko                                 e) Malka

                                                   f) Živý bič

 

3.     Ku každému z autorov 1) – 5) priraďte to z diel a) – f), ktoré napísal:

1) N. Mailer                                   a) Slávy dcera

2) F. Švantner                                 b) Epos o Gilgamešovi

3) G. Boccaccio                             c) Nahí  a mŕtvi

4) Neznámy autor                          d) Malka

5) J. Kollár                                     e) Dekameron

                                                        f) Hlava XXII

4.     Ku každému z autorov 1) – 5) priraďte to z diel a) – f), ktoré napísal:

 

1) J. Hollý                                    a) Kocúrkovo

2) Konštantín                              b) Proglas

3) W. Shakespeare                      c) Statky - zmätky

4) J. B. P. Moliere                       d) Hamlet

5) J. Chalupka                             e) Lakomec

                                                    f) Svätopluk

 

5.     Ku každému z autorov 1) – 5) priraďte to z diel a) – f), ktoré napísal:

 

1) Homér                                        a) Väzenie, vyslobodenie a putovanie...
2) J. Simonides                               b) Mor ho!
3)  J. Kollár                                     c) Ilias a Odysea
4) S. Chalupka                                d) Marína

5) A. Sládkovič                               e) Slavy dcera

                                                        f) Kocúrkovo

 

6.     Ku každému z autorov 1) – 5) priraďte to z diel a) – f), ktoré napísal:

 

1) J. G. Tajovský                            a) Ťapákovci

2) M. Kukučín                                b) Život sv. Konštantína

3) B. S. Timrava                             c) Peter a Lucia

4)  Kliment                                     d) Statky -zmätky

5) R. Rolland                                  e) Biblia

                                                        f) Dom v stráni

 

7.     Ku každému z autorov 1) – 5) priraďte to z diel a) – f), ktoré napísal:

 

1) T. Williams                                a) Alkoholy

2) F. Kafka                                     b) Otec Goriot

3) G. Apollinaire                            c) Proglas

4) Konštantín                                 d) Električka zvaná Túžba

5) H. de Balzac                              e) Rakovina

                                                        f) Premena

 

8.     Ku každému z literárnych období  1) – 5) priraďte autora z a) – e):

1) Humanizmus a renesancia              a) Homér

2) Literatúra po roku 1945                  b) J. B. P. Moliere

3) Staroveká literatúra                         c) W. Shakespeare

4) Klasicizmus                                     d) H. de Balzac

5) Realizmus                                        e) J. Heller

9.     Ku každému z literárnych období  1) – 5) priraďte autora z a) – e):

1) Klasicizmus                                      a) B. S. Timrava

2) Staroveká literatúra                           b) I. Krasko

3) Realizmus                                         c) J. Hollý

4) Literárna moderna                             d) Metod

5) Stredoveká literatúra                         e) Sofokles

10.  Ku každému z literárnych období  1) – 5) priraďte autora z a) – e):

      1) Stredoveká literatúra                                a) L. Mňačko

      2) Humanizmus a renesancia                        b) J. A. Komenský

      3) Literatúra po roku 1945                            c) Konštantín

      4) Baroková literatúra                                   d) P. Corneille

      5) Klasicizmus                                               e) G. Boccaccio

Správne odpovede:

1 . 1b, 2d, 3e, 4a, 5f

2. 1b, 2f, 3d, 4a, 5c

3. 1c, 2d, 3e, 4b, 5a

4. 1f, 2b, 3d, 4e, 5a

5. 1c, 2a, 3e, 4b, 5d

6. 1d, 2f, 3a, 4b, 5c

7. 1d, 2f, 3a, 4c,  5b

8. 1c, 2e, 3a, 4b, 5d

9.1c, 2e, 3a, 4b, 5d

10. 1c,  2e, 3a, 4b,  5d

 Použitá literatúra:
Súkromné materiály vypracované autorkou na vyučovanie

MATURUJEM ZO SLOVENČINY. 1. vyd. 2000. SPN Bratislava. ISBN 80-08-03154-9

SMIEŠKOVÁ, M.: Krok za krokom k maturite – Literatúra. 1. vyd. 2007. Fragment Bratislava, ISBN 978-80-8089-065-0