Správne doplň  i/í, y/ý alebo iné písmeno !

Lav***í***na spadla z ***L***omnického hrebeňa asi dvadsať m***i***nút cest***y*** od chat***y*** hneď pod hust***ý***m borovicov***ý***m hájom. Prehnala sa cez úzk***y*** chodník, poprehadzovala na druhú stranu potoka polámané borov***i***ce. Jedného z dvoch mlad***ý***ch horolezco***v***, ktor***í*** zostali v chate, zach***y***til jej okraj, strhol ho až k potoku. Otec vraj chodí po lavínisku, hľadá toho druhého, sonduje v snehu l***y***žiarskou palicou. Pohotov***ý*** chatár hneď zatelefonoval na ***H***orskú službu a požiadal o pomoc. Na ďalšie podrobnosti tejto nehod***y*** sa nepam***ä***tám. Viem len, že som šiel za ostatn***ý***mi po chodníku, ktorý v***y***zeral, ako keby ho do hlbokého snehu vyr***y***l pluh. Po ňom som sa dostal na lavínisko. Chytil som otca za vetro***v***ku, v***y***tiahol som sa čo najvy***š***šie. Nad nami, na boku pri okraj***i*** lavíny, trčal spod snehu ohnut***ý*** kmeň briezk***y*** alebo jelše. Po krátkej chv***í***li sa záchranárom podar***i***lo nájsť aj druhého muža. Bol ešte živ***ý***!