Správne doplň  i/í, y/ý alebo iné písmeno !

Všetci sme ak***í***si spokojn***í***, keď vd***y***chujeme v***ô***ňu novej jar***i***. Nastal čas v***ý***letov do prírod***y***. S mojou rodinou a vzdialen***ý***mi príbuzn***ý***mi odchádzam na b***i***cykli k neďalek***ý***m vrchom. Nebo sa po včerajšom hromob***i***tí v***y***jasnilo, belasá obloha je čistá ako kr***i***štáľ. M***ä***kký chodník nás vedie popod prev***i***snuté haluze stromo***v*** k lesnému r***y***bníku. Za súmraku sa unaven***í*** vraciame domo***v***. Sme vyčerpan***í***, ale osviežen***í*** na duchu a hladn***í***. Štíhl***y*** mesiac sa ostr***ý***mi rožkam***i*** vrezal do temnej hlbočin***y*** neba a zastal nad včel***í***mi domčekmi. V okolí sa nepohne ani konár***i***k s čiern***y***mi sladk***ý***mi v***i***šňami. Zrazu sa ***z*** krovia zabl***y***snú ***J***ožkove pozorné oči. Odtiaľ v***i***dí hladinu vod***y*** s trblietav***ý***mi vlnami, strm***ý*** breh kopca a Matejovu chalupu. K lesu prichodia dvaja znám***i*** ľudia. Mišo odhadzuje vlas***y*** z čela nacvičen***ý***m pohybom ruky. Z krovia v***y***razí krátk***y*** žab***í*** kr***i***k, ktor***ý*** bol dohovoren***ý***m znamením.