Lyrika- je citová výpoveď autora. Básnik v nej prostredníctvom umeleckých obrazov vyjadruje svoje city, nálady a myšlienky. Reflexívna lyrika- je lyrika, v ktorej básnik uvažuje, zamýšľa sa nad tým, čo sa ho bezprostredne dotýka,čo ho trápi Spoločenská lyrika- je lyrika, v ktorej autor uvažuje o citových problémoch, ale aj o udalostiach v spoločnosti, v ktorej žije a pracuje a ktoré sa ho rovnako citovo dotýkajú Sylabický veršový systém- je veršový systém, ktorý je založený na rovnakom počte slabík vo verši.Najviac sa využíval v období romantizmu. Lyrickoepická báseň- je veršovaná skladbe v ktorej sa prelínajú lyrické a epické prvky Príležitostné básne- sú básne, ktoré vznikajú ako reakcia na výnimočnú časovú udalosť Hymna- báseň, ktorá sa vyjadruje nielen k určitej spoločenskej udalosti, ale má aj charakter oslavy, vyjadruje určité vznešené myšlienky Óda- je lyrická báseň, ktorá vyniká nadnesenosťou a pátosom a oslavným spôsobom sa vyjadruje o nejakej téme. Témou a obsahom ju zaraďujeme do reflexívnej lyriky. Eufemizmus- je nepriame pomenovanie nepríjemných predstáv,negatívnych stránok života prostredníctvom básnického obrazu sa v literatúre. Znamená zjemnenie výrazu a často sa vyskytuje v súvislostio smrti človeka. Poézia- je viazaná umelecká reč, ktorá je založená predovšetkým na rytme verša a na rýme Slabičný verš- nastáva, ak sa verš zhoduje s vetou, alebo jej časťou Rým- zvuková zhoda slabík na konci verša. Rýmy delíme na: združený- a a b b striedavý- a b a b obkročný- a b b a postupný- a b c a b c prerývaný- a b c a b Umelá lyrika- delí sa na: osobnú, ľúbostnú, spoločenskú, reflexívnu, prírodnú Trópy- sú výrazové prostriedky, ktoré nepriamo označujú predmety alebo javy a na základe podobnosti prenášajú pomenovania z jedného javu na druhý Trópy: Metafora- je prenášanie významu na základe vonkajšej podobnosti alebo vnútornej súvislosti Epiteton- je básnický prívlastok, ktorým autor zdôrazňuje niektorú vlastnosť, ale aj svoj citový vzťah Zdrobnenina- sa využíva na zdôraznenie citového vzťahu Personifikácia- je zosobnenie a prenášanie ľudských vlastností na neživé predmety Prirovnanie- vzniká porovnávaním dvoch vlastností Rečnícka otázka- je opytovacia veta, na ktorú si básnik sám dáva odpoveď priamo alebo odpoveď vyplýva z ďalšieho textu Populárna pieseň- je osobitným druhom lyrickej poézie. Autormi piesní sú textári a hudobní skladatelia.Vyjadruje vkus určitej generácie. Román- je epické literárne dielo, ktoré má široký rozsah, zachytáva život viacerých postáv a má niekoľko dejových línií Generačný román- je pokiaľ v románe autor zachytáva osudy viacerých generácií v dlhšom časovom úseku Historický román- je, ak sa román zaoberá problematikou z Histórie Reportáž- je epická žánrová forma, v ktorej autor sprostredkúva fakty, pridŕža sa ich, ale súčasne ich aj hodnotí Literatúra- v širšom zmysle slova pokrýva všetky slovesné diela rozmanitej povahy, teda umelecké aj neumelecké texty. V užšom zmysle slova sa pod pojmom literatúra chápu iba diela umeleckej povahy, teda texty vytvorené a napísané s estetickým zámerom. Vecná literatúra- tvorí ju súbor všetkých písomných prejavov okrem umeleckej literatúry. Podľa odboru sa delí na odbornú, publicistickú a administratívnu literatúru. Najdôležitejšouobsahovou črtou vecnej literatúr je poskytovanie informácií zodpovedajúcich realite. Umelecká literatúra- vychádza z reality, no predpokladom na umelecké zovšeobecnenie javov skutočnosti je fikcia , v ktorej má prvoradú úlohu fantázia tvorcu. Jej súčasťou je aj folklór, t.j. diela ústnej ľudovej slovesnosti. Môžeme ju nazvať aj krásna literatúra alebo beletria. Literárny systém- dopĺňajú literárne podsystémy, ktoré sa len čiastočne prekrývajú s esteticky a umelecky náročnou literatúrou. Plnia predovšetkým úžitkovú, teda poznávaciu, zábavnú, výchovnúa inú funkciu. Populárna literatúra- je založená ne dejovosti, emocionálnosti a senzačnosti, pričom využíva postupy umelecke literatúry. charakteristickým znakom tejto literatúry je zameranosť na neobyčajné životné osudy a hrdinstvá. Dobrodružná literatúra- predstavuje literárny podsystém, ktorý sa vyznačuje pútavým, dramatickým dejom vystupňovaným do nečakaných situácií a kolízií so silne zdôraznenými motívmi nebezpečenstva Svetová literatúra- je súhrn diel rôznych literatúr, ktoré sa pre svoje umelecké kvality stali spoločným majetkom celého ľudstva Európska literatúra- je súhrn literatúr, ktoré neboli vždy navzájom späté, ale vyrástli zo spoločného ducha Národná literatúra- je súbor všetkých pôvodných literárnych diel, ktoré napísali autori jedného národného spoločenstva. Patria do nej literárne diela vytvorené v minulosti, ako aj súčasná literatúra. Literatúra faktu- tvoria ju texty, ktoré majú predovšetkým poznávaciu funkciu Esej- je žánrová forma, ktorá zaujímavo, príťažlivo, esteticky, vtipne, ale pritom vecne chce poučiť alebo presvedčiť čitateľa. Je to vlastne úvaha, v ktorej sa neobyčajným spôsobom spracúva odborná, najmä kultúrna problematika. Zaraďuje sa k žánrom náučnej literatúry, no hraničí s publicistickým, rečníckym, ale najmä s umeleckým štýlom. Tragédia- je najstarší dramatický žáner. Jeho hlavným znakom je boj jednotlivca alebo skupiny s nepriateľom/mi.Hlavný hrdina musí zahynúť, lebo nie je schopný zvíťaziť nad nepriateľom. Má záväznú kompozíciu:expozícia, kolízia, kríza, peripetia, katastrofa. Komédia- je základný dramatický žáner, ktorého podstatou je komickosť s cieľom vyvolať smiech u diváka