1. L'ARTICLE-ČLEN

Vo francúzštine stojí člen pred podstatným menom a určuje jeho rod a číslo: Ouvre la fenêtre, il fait chaud (Otvor okno, je teplo). Rozlišujeme členy: určitý, neurčitý a delivý.

 

Pozn.: Elízia v určitom člene ľ, de ľ sa používa pred slovom začínajúcim sa na samohlásku alebo nemé h tak, že sa z člena vypustí samohláska a, e: ľ auto, l'heu­re.


1.1 L'article défini - určitý člen označuje:

  • určitú osobu alebo predmet: le voisin, la terre, les enfants

  • všeobecne známe názvy: le soleil, la vérité, l'univers

  • vlastné mená: la France, les Dupont, les Parisiens; bez člena sa používajú mená miest Paris, Dijon, ale: Le Havre, La Rochelle (au Havre, à La Rochelle)

  • pri názvoch dní používanie člena znamená pravidelnosť: Le dimanche, nous allons au cinéma. (Každú nedeľu chodíme do kina.)

  • názvy častí tela: J'ai mal à la tête. (Bolí ma hlava.) Il a les yeux bleus. (Má modré oči.)

  • superlatív (3. stupeň) pred časticami plus - viac, moins - menej, mieux -lepšie: le plus cher - najdrahší, le mieux habillé - najlepšie oblečený

  • pri tituloch: le général de Gaulle; pri oslovení: Monsieur le Directeur Stiahnutý tvar vzniká pri spojení určitého člena v mužskom rode (M) v  jed­notnom (le) a v množnom čísle (les) s predložkou de a à. Ostatné členy si zachovávajú svoj nezmenený tvar.1.2 L'article indéfini - neurčitý člen označuje:

  • bližšie neurčenú osobu alebo predmet: Un enfant pleure. (Nejaké dieťa plače.)

  • po il y a, c'est, ce sont, il existe: C'était une belle journée. (Bol to pekný deň.)


1.3 L'article partitif - delivý člen sa používa na vyjadrenie: