Satira - ostrá, uštipačná, zosmiešňujúca kritika (ostrejšia ako )

Alegória - inotaj - utajený, skrytý zmysel príbehu

Gradácia - stupňovanie deja

Metafora - básnický prostriedok, vzniká prenesením pomenovania na základe vonkajšej podobnosti.

Prirovnanie - druh metafory, prirovnávame jednu vec k inej na základe podobnosti

Personifikácia - zosobnenie - druh metafory, neživým veciam pripisujeme ľudské vlastnosti.

Metonymia - básnický prostriedok, vzniká prenesením pomenovania na základe vnútorných súvislostí.

Epiteton - básnický prívlastok