ĽUDOVÁ BALADA
- Išli hudci horou- Slovenska ľudová balada 
- Jeden otec dobrý Slovenska ľudová balada

Balada - je epický žáner ľudovej slovesnosti. Vyznačuje sa jednoduchým dejom, ktorý je smutný, pochmúrny a zvyčajne sa končí tragicky. 
Pre svoj pôvod v ľudovej slovesnosti má mnohé spoločné znaky s ľudovou rozprávkou: 
1. autor balady je neznámy 
2. dej má rýchly spád, často sa odohráva na neznámom mieste; 
3. často sa využívajú magické čísla (tri, sedem .. ); 
4. v mnohých baladách vystupujú nadprirodzené postavy a prebiehajú neskutočné deje (prekliatie). 

Od rozprávky sa odlišuje: 
1. dej balady sa zvyčajne končí tragicky; 
2. pôvodne sa spievala 
3. balada sa šírila ústnym podaním, ľudia v rôznych krajoch si text obmieňali podľa vlastného vkusu a nálady. Tak vnikli obmeny na jeden motív - varianty 

UMELÁ BALADA 
Koncom 18. stor. najmä v 19. stor. začali vznikať umelé balady. Ich zdrojom boli ľudové balady, povesti, báje. Majú autora. 
- Ján Botto - Lucijný stolček 
- Pavol Országh - Hviezdoslav - Zuzanka Hraškovie 

Sociálne balady - stretávajú sa s čarodejnými motívmi , iné riešia problémy biedy, vojny, osamelosti ľudí. (Zuzanka Hraškovie) 

BÁJKA 
- Jonáš Záborský - Vrabce a kohút 
- Jonáš Záborský - Tulipán a fialka 
- Ezop - Nenásytná líška 
- Daniel Naborowski - Líška a lasica 
- Ezop - Jeleň pri jazierku 
- Ivan Andrejevič Krylov - Vrana a líška 
- Peter Petiška - Havran a líška 
- Julian Ejsmond - Bájkar a urazení 
- Aleksander Fredro - Osol 
- Ignacy Krasicky - Korytnačka a myš; Drevo 
- Tomáš Janovic - Podbájky 

Bájka - má starobylý pôvod. Je veršovaná alebo neveršovaná malá epická žánrová forma. Vyslovuje mravné poučenie - najčastejšie sa vysmieva zlu. Používa sa v nej nepriame pomenovanie - inotaj (alegória) a personifikácia. 

LYRIKA 
- Milan Rúfus - Báseň a modlitba 
- Ľudovít Štúr - Uvítanie 
- Ján Navrátil - Strieborné šaty; Oči 

Lyrické básne - básne, ktoré vyjadrujú pocity básnika, jeho myšlienky a nálady 

- Ján Smrek - Oči 
- Maša Haľamová- jar; jeseň
- Daniel Hevier - Jar; Poslíček 

Lyrika - je základný literárny druh. Rozdeľujeme ju na: 
1. Osobnú (Oči, Strieborné šaty) 
2. Prírodnú (Jar, Jeseň, Poslíček) 
3. Spoločenskú (Uvítanie) 

DETSKÁ POPULÁRNA PIESEŇ 
- Peter Nagy - Prečo krava nenosí žiadnu kravatu 
- Peter Nagy - Nikdy nezober drogu 
- Boris Filan - Túlavý psík 
- Daniel Hevier - Náušnica v uchu 

Detská populárna pieseň - je básnický útvar určený na spievanie - vyznačuje sa veselými, hravými textami alebo textami s poučným významom. Vzniká zhudobnením básne. 

POVESŤ, HISTORICKÁ POVIEDKA 

- Jozef Cíger - Hronský - Zakopaný meč pod Zoborom 
- Mária Ďuríčková - Výrobné tajomstvo 
- Štefan Žáry - Povesť o Rune, zlatonosnej Zemnej panej 
- Uzdravenie Iľju Muromca 
- Carola Omanová - Čarovný lukostrelec 
- Peter Jaroš - Krásna hôrka, horká kôrka 

Povesť - je epické rozprávanie. Môže mať prozaickú podobu alebo podobu viazanej umeleckej reči - básne. V príbehu prevládajú historické motívy a v popredí je dej, ktorý sa vzťahuje k istému miestu alebo postave. 

Historická poviedka - v popredí príbehu sú medziľudské vzťahy alebo iné motívy zasadené do určitého historického obdobia, ktoré slúži na spestrenie deja. 

VEDECKO - FANTASTICKÁ LITERATÚRA 

- Jules Verne - Páľ! 
- Jozef Žarnay - Časolet 
- Wiliam Kotzwinkle - E. T. Mimozemšťan 

Vedecko - fantastická literatúra - (science-fiction) v ktorej autori nielen využívajú súčasné poznatky o vede a technike, ale aj umelecky spracúvajú svoje vízie (predstavy) o udalostiach, ktoré sa ešte nestali, ale v budúcnosti je ich uskutočnenie možné. Tak isto vzniká aj vedecko - fantastický román alebo vedecko - fantastická poviedka.
 

PRÍBEHY ZO ŽIVOTA DETÍ 
- Martin Rázus - Maroško 
- Mark Twain - Tom vytrpí trest namiesto Becky 
- Peter Glocko - Psie meno 
- Mária Ďuríčková - Kapitola dvanásta, v ktorej sen zostúpil na zem 
- Sterling North - Šibal 
- Thomas Brezina - Horí! 
- Peter Stoličný - Šimpanzi zo siedmej C 
- Jaroslava Blažková - Zázrak života 

Archaizmy - slová, ktoré sa v súčasnosti v našom jazyku nepoužívajú, (mrazivo - zmrzlina) 
Historizmy - niektoré staré slová nepoužívame, pretože stratili svoje opodstatnenie (grifeľ - nastroj na písanie) 

PRÍBEHY ZO ŽIVOTA V PRÍRODE 
- Rudyard Kipling - Maugli 
- Jack London - Sivé vĺča 
- Rudo Moric - Ako kapor utopil orla 
- Dušan Kováč - Deväť studničiek 

DETSKÁ DETEKTÍVNA LITERATÚRA 
- Zbigniew Nienacki - Pán Tragáčik a záhady Fromborku 
- Robert Arthur - Záhada vreštiacich hodín 
- Jela Mlčochová - Adrianin prvý prípad 
- Erich Kästner - Aj špendlíky sú na voľačo dobré 

Detektívna literatúra - detektívka (poviedka, román film) - je druh literatúry, ktorej jadro tvorí pátranie po neznámom páchateľovi zločinu. Základom je motív víťazného boja dobra zo zlom. Hlavnou postavou je detektív, ktorý pátra po zločincovi a odovzdá ho polícii. 

NÁUČNÁ LITERATÚRA 
- Edita Trochová - Cól sem, cól tam 
- Pavel Dvořák - Rozprávka na jantárovej niti 
- Eliška Jelínková - Ohňový telegraf 
- Ľudo Zúbek - Turci sa Bratislavy boja 
- Ladislav Švihran - Vzdelanci 

Náučnú literatúru (literatúru faktu) - tvoria texty, ktoré hovoria o vedeckých objavoch, historických faktov. Autori v nej používajú jazykové prostriedky umeleckej literatúry, aby u čitateľa okrem poučenia vyvolali aj estetický zážitok 

DRÁMA A DRAMATICKÉ UMENIE 
Dráma - ako literárny druh má spoločné znaky s epikou a s lyrikou. Vznikla v starovekom Grécku. Delí sa na štyri kategórie podľa zvukového(audiálneho) a zrakového (vizuálneho) princípu: 
1. divadlo 
2. film 
3. televízna hra 
4. rozhlasová hra 

DIVADELNÁ HRA 

- Hans Christian Andersen - Snehová kráľovná 

Dramatické dielo - je literárny text, ktorý sa prispôsobí na realizáciu na divadelnej scéne - zdramatizuje sa. Základnou vlastnosťou drámy ako literárneho druhu je dialogická forma. 
Inscenácia - uvedenie na javisko 
Divadlo - je audiovizuálne (sluchovo-zrakové) umenie, ktoré kladie dôraz na sluchové vnímanie textu. 

ROZHLASOVÁ HRA 
- Dušan Dušek - Pretože aj napriek tomu 

Rozhlasová hra - je technickým audiálnym (sluchovým) umením bez možnosti využitia zrakového princípu. Veľmi dôležitý prvok je zvuk. Zvukové efekty (šum mora, fúkanie vetra, zvonenie, dupot nôh, cval koni .. ) tvoria mimoriadne dôležitú súčasť rozhlasovej hry. 

FILM 

Technici - zabezpečujú filmovú výstavbu, posun kamery a iné práce 
Osvetľovači - majú na starosti osvetlenie v interiéri a exteriéri 
Maskéri a kostyméri - upravujú vzhľad a oblečenie hercov 
Kameramani - natáčajú film, jeho jednotlivé scény pomocou kamier 
Producent - schvaľuje výber scenára a zabezpečuje finančné prostriedky na natáčanie filmu 
Režisér - má jedno z najdôležitejších postavení pri natáčaní filmu. Usmerňuje hercov pri práci, určuje uhol záberov a dáva filmu svoj štýl a charakter. Je v určitom smere autorom diela. 
Zvukár - zodpovedá za spracovanie zvukového záznamu filmu 
Strihač - zodpovedá za správne poradie spojenia jednotlivých scén 
Kaskadéri - zastupujú hercov v nebezpečných scénach 
Animácia - oživovanie neživých vecí vo filme 
Animovaný film - kreslený film. 
POÉZIA - je písaná formou básne, má rým a rytmus
PRÓZA - je písaná formou textu, nemá rým ani rytmus
RÝM - je zvuková zhoda slabík na konci verša. Rým môže byť: 
striedavý- abab
združený- aabb
postupný- abcd
prerývaný- abcb
obkročmý- abba
RYTMUS - je striedanie prízvučných a neprízvučných slabík v básni
LYRIKA - báseň,ktorá nemá dej,vyjadruje city,nálady,túžby
SPOLOČENSKÁ LYRIKA - myšlienky a pocity autora sa týkajú celej spoločnosti
PRÍRODNÁ LYRIKA - vyjadruje city, nálady, vzťah k prírode
PIESEŇ - báseň, ktorá sa spieva
POPULÁRNA PIESEŇ - podlieha módnemu vkusu
METAFORA - prenášanie vlastností z jednej veci na druhú na základe vonkajšej podobnosti
EPITETON - básnický prívlastok
PRIROVNANIE - výrazový prostriedok porovnávajúci niečo na základe zhodných alebo odlišných vlastností
ZDROBNENINA - označuje jav menší ako základné slovo, vyjadruje citový vzťah k označovanému javu
PERSONIFIKÁCIA/ZOSOBNENIE - pridanie ľudskej vlastnosti nejakej veci (rastlinám, zvieratám, veciam)
DIALÓG - rozhovor dvoch alebo viacerých osôb
MONOLÓG - prehovor jednej osoby
DIALOGIZÁCIA - postup pretvorenia textu na dialóg