Def.: Opačné číslo je číslo, ktoré sa od daného čísla odlišuje znamienkom.


Napr.


K číslu 5 je opačné číslo -5

K číslu -2 je opačné číslo 2.


Opačné číslo ku kladnému číslu je záporné číslo.

Opačné číslo k zápornému číslu je kladné číslo.


Pozn.: Keďže nula nie je ani kladné číslo ani záporné číslo, potom k číslu 0 je opačné číslo opäť 0.


 

Pr.1. Vypíš dvojice navzájom opačných čísel:


-5,5; 0,5; -1,5; 2,1; 9,8; 5,5; 1,5; -4,5; 10; -0,5; -2,1; 4,5; -10; -12,3


Riešenie:


a) -5,5 a 5,5 

b) 0,5 a -0,5 

c) -1,5 a 1,5

d) 2,1 a -2,1 

e) -4,5 a 4,5 

f) 10 a -10

g) 9,8 nemá dvojicu

h) -12,3 nemá dvojicu


Pozn.: Opačné čísla existujú nie len pre celé čísla, ale aj pre desatinné čísla.


 

Pr.2. K daným číslam napíš ich opačné čísla.


25; 5,87; 3,965; -87 002; 9,55; 0,45; -45,001; 0,5476


Riešenie:


a) 25 a -25

b) 5,87 a -5,87

c) 3,965 a -3,965

d) -87 002 a 87 002

e) 9,55 a -9,55

f) 0,45 a -0,45

g) -45,001 a 45,001

h) 0,5476 a -0,5476


Pozn.: Obrazy navzájom opačných čísel ležia na navzájom opačných častiach číselnej osi. Sú rovnako vzdialené od obrazu čísla 0.


Vypracovala: PaedDr. Elena ŠimováDef.: Súčet opačných čísel je vždy rovný 0.


Napr.:


-5 + 5 = 0

2,5 + (-2,5) = 0

 

 

Pr.3. Vypočítaj opačné číslo:

a)

7 + x = 0

      x = 0 – 7 

      x = -7

 

 

b)

-8,32 + x = 0

           x = 0 – (-8,32)

           x = 8,32Zopakujte si:
1. Ako sa odlišujú navzájom opačné čísla?
2. Aké číslo je opačné ku kladnému číslu?
3. Aké číslo je opačné k zápornému číslu?
4. Aké číslo je samo sebe opačným číslom?
5. Čomu sa rovná súčet navzájom opačných čísel?
6. Zisti opačné čísla k daným číslom:
a) 8; -9; 13; -56; 567
b) 2,3; -9,18; -123,803; 0,0006
7. Vypočítaj opačné číslo k číslam: 0; 0,2; -5,67
8. Vypíš dvojice navzájom opačných čísel:
0,6; -32,4; 6,51; -0,6; 5,78; 32,4; -5,78; 102,3; -6,51

Použitá literatúra:
www.wikipedia.org
vlastné poznámky
učebnica matematiky