V tabuľke 2 [5] je uvedená postupnosť činností vykonávaných po vzniku mimoriadnej udalosti a čas potrebný na ich vykonanie.

 

Tab. 2 Systém opatrení a časová relácia ich plnenia

Por. čís.

Systém opatrení

Časová relácia plnenia

1.

Vznik  mimoriadnej udalosti

0 minút

2.

Zistenie mimoriadnej udalosti

0 – 5 minút

3.

Technické opatrenia na zastavenie úniku a jeho obmedzenie na minimum, vrátane odstránenia iniciačných zdrojov z priestoru pre zabránenie explózie

5 – 10 minút

4.

Hlásenie HaZZ pri nezdolaní mimoriadnej udalosti vlastnými silami a prostriedkami

10 – 15 minút

Pokračovanie tab. 2

Por. čís.

Systém opatrení

Časová relácia plnenia

5.

Nepretržité meranie vývoja skutočnej chemickej situácie

Okamžite, pokračuje až do odvolania!!!

6.

Prvá prognóza na základe upresnenia vstupných údajov – odhad zón ohrozenia (charakter a množstvo úniku)

15 – 20 minút

7.

Zásah pohotovostnej objektovej jednotky

do 10 minút

8.

Zahájenie činnosti objektovej havarijnej komisie

10 – 20 minút

9.

Informovanie dotknutých orgánov a organizácií

20 – 30 minút

10.

Informovanie do oznamovacích prostriedkov podľa potreby (rozhlas, televízia)

90 – 120 minút

 

1.1.2     Opustenie priestoru

Opustenie priestoru – za hranicu uvedenú pri danom havarijnom stupni:

Plánovať a vykonávať pri úniku v závislosti od vývoja skutočnej chemickej situácie v okolí objektu a to v závislosti od rozsahu havárie, t.j. kategorizácie do           1. stupňa, 2. stupňa, 3. stupňa nasledovne [5]: