Daň na vstupe je daň, s ktorou platiteľ nakúpil tovar od iného platiteľa. Je to daň, ktorú voči nemu uplatnil iný platiteľ dane – dodávateľ, colný úrad alebo on sám formou samozdanenia a ktorú si môže odpočítať od dane na výstupe.


Predpoklady vzniku nároku na odpočítanie dane:

 1. skutočnosť, že vnikla daňová povinnosť:

 • dodávateľovi služby alebo tovaru, ktorý ich vyfakturoval,

 • samotnému platiteľovi dane pri samozdanení,

 • samotnému platiteľovi dane pri dovoze tovaru.


 1. skutočnosť, že platiteľ dane použije nakúpený tovar alebo službu na účely svojej ekonomickej činnosti.


 1. platiteľ dane má faktúru alebo iný doklad /napríklad doklad z elektronickej registračnej pokladnice, splátkový kalendár/ a ktorým preukáže existenciu prijatého zdaniteľného obchodu.


Výška alebo rozsah odpočítanej dane sa odvíja od toho, na aké ekonomické aktivity nakúpený tovar alebo službu platiteľ dane použije – hovoríme o tzv. vecnom priraďovaní dane na vstupe k plneniam platiteľa dane na výstupe.

Platiteľ dane teda musí rozdeliť všetky prijaté doklady do 3 skupín:

 1. skupina – všetky faktúry v ktorých bude uplatňovať odpočítanie dane v plnej výške

Ide o nákup takých tovarov a služieb, ktoré použije výlučne pri realizácií týchto ekonomických aktivít:

 • dodanie tovaru a služieb, pri ktorých bude uplatňovať daň – zdaniteľné obchody,

 • dodanie tovaru a služieb, ktoré budú oslobodené od dane /oslobodené dodanie tovarov a služieb do členských štátov alebo oslobodený vývoz do tretích štátov/,

 • dodanie tovarov a služieb, ktorých miesto dodania sa nachádza v inom členskom štáte alebo na území tretích štátov.


 1. skupina - všetky prijaté faktúry, z ktorých si nemôže odpočítať daň

Ide o nakúpený tovar alebo služby, ktoré platiteľ dane použije výhradne na realizáciu činností oslobodených od dane, pri ktorých nemá nárok na odpočítanie dane.


 1. skupina – prijaté faktúry za nakúpený tovar a služby, z ktorých bude odpočítavať daň v pomernej výške

Platiteľ dane použije predmetné tovar a služby na také ekonomické aktivity, ktoré budú na výstupe zdaňované ale aj oslobodené od dane.


Výpočet pomernej sumy dane na vstupe určenej na odpočítanie sa robí pomocou koeficienta, ktorý vypočítane:


Koeficient = súčet cien bez dane z dodaných tovar a služieb pri ktorých má platiteľ nárok na odpočítanie dane: súčet cien bez dane všetkých realizovaných dodaní tovar a služieb /zdaňovaných aj oslobodených


Koeficient sa vypočíta z údajov z predchádzajúceho kalendárneho roka. Po skončení kalendárneho roku platiteľ výkon zúčtovanie medzi skutočným nárokom na odpočítane dane a tým, ktorý si uplatnil počas kalendárneho roka v jednotlivých zdaňovacích obdobiach.

Rozdiel medzi skutočným nárokom a uplatňovaným nárokom na odpočítanie dane vyrovná v poslednom zdaňovacom období na ťarchu alebo v prospech štátneho rozpočtu.


Časť dane na vstupe uplatnená na odpočet = daň na vstupe x  koeficient


Zákon o DPH uvádza aj také nákupy tovarov a služieb, z ktorých si platiteľ dane nesmie uplatni odpočítanie dane bez ohľadu na ich ďalšie použitie. Ide napríklad o kúpu tovaru a služieb na účely pohostenia alebo zábavy. Taká daň na vstupe, ktorú si platiteľ nemôže uplatniť na odpočítanie sa zúčtuje na ťarchu nákladov, ktoré sú z pohľadu dne z príjmov daňovo uznané.Zopakujte si:
1. Definujte daň na vstupe.
2. Vymenujte základné predpoklady vzniku nároku na odpočítanie dane.
3. Vymenujte, pri ktorých nákupoch tovaru a služieb si platiteľ dane bude uplatňovať odpočítanie dane v plnej výške.
4. Vymenujte, pri ktorých nákupoch tovaru a služieb si platiteľ dane nemôže odpočítať daň.
5. Aký je postup platiteľa pri tovaroch a službách, z ktorých si platiteľ dane bude odpočítavať daň v plnej výške?

Použitá literatúra:
Zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov
Majcherová, B.: Daňová sústava pre OA, , druhé prepracované vydanie, 2012, ISBN 978-80-10-0881-9