Fiktívny priemer DF odpovedajúci nádobe o pomeru výšky H k priemeru D rovnom H/D=1 sa vypočíta z rovnice:

 

                                                              

 

DZ sa dosadí do rovnice v m.

 

Pre podlhovasté nádoby o výške  H  >  10 m a pri nerovnomernom reozdelení prachu platí:

 

 

AL = A + DAI

 

Kde:

AL  odlahčovacia ploch pri podlhovstej nádobe v m2

DAI prídavok plochy ak veľké H /D ³ 2

 

Empirickými pokusmi zzistenými prídavkom plochy DAI , ktorý platí pri rovnakých podmienkach ako je uvedené pri rovnici výpočtu „A“ sa vypočíta rovnica

Veľkosť odľahčovacej plochy a nárast redukovaného tlaku v odvádzacom potrubí je možné vedľa výpočtu podľa vyššie uvedených empirických rovníc tiež odčítať z nomogramu (vytvorených na základe experimentálnych výsledkov). Nomogramy sú zhotovené vždy pre daný statický akčný tlak odľahčovacieho prvku (obyčajne pre pstat = 0,1 bar) .

Príklad nomogramu je uvedený na obr. 6.4

 

Postup je nasledujúci :

Pre známu veľkosť ochráneného objemu V [m3] v pravej časti nomogramu vedieme zvislú spojnicu do priesečníka s príslušnou veľkosťou maximálneho redukovaného tlaku. Musí platiť, že pred.max£ pD

Kde:

pred.max  maximálny redukovaný tlak v bar

pD  dovolený talk v bar

 

 

obr. 6.4 Príklad nomogramu pre stanovenie veľkosti odľahčovacej plochy

 

 

 

obr. 6.5 Prídavok plochy nutný pri podlhovastých nádobách a silách pri homogénnom rozdelení prachu v zmesi so vzduchom v závislosti na pomere výšky, k dĺžke nádoby H/D. Platí pre kubickú konštantu KSt    £   300 bar.m.s-1 , pmax  £  9 bar  a pstat   = 0,1 bar

 

 

 

Odľahčenie musí byť vykonané pokiaľ možno krátkou priamou cestou do voľného priestoru. Odľahčovacie zariadenie musí byť dimenzované a upevnené tak, že vydrží výbuchový tlak a spätný náraz. Umiestnenie odľahčovacích otvorov na zariadení musí byť zvolené tak, aby vystupujúci plameň neohrozil osoby, nezapálil okolité látky a nespôsobil škody. Pokiaľ je nutné odvádzacie potrubie, je treba počítať so zvýšením redukovaného tlaku v odľahčenej nádobe. Odvádzacie potrubie musí byť priame a musí mať najmenej rovnaký prierez ako odľahčovací otvor. Ak je viac odľahčovacích otvorov, musí byť odvádzacie potrubie nainštalované pri každom otvore samostatne. Musíme si uvedomiť, že následné dohorievanie vypustenej výbušnej zmesi môže predstavovať plameň veľkého objemu.

 

Pri použití odvádzacieho potrubia sa vplyvom zotrvačnosti hmoty vzduchu v tomto potrubí zvýši pred.max  v odľahčovacej nádobe.

 

pri dĺžke potrubia  l  <    3 m  

      pri d

 

            pri dĺžke potrubia  l  <    3 m  

     

            pri dĺžke potrubia   l  ³  3  m

Do vyššie uvedených výrazov je nutné dosadiť hodnoty tlaku v baroch.