Vypracovala: Juráková Beata


Najstarší predkovia človeka sa živili tým, čo im poskytovala príroda a čo si sami dokázali uloviť alebo nájsť. Preto sa toto najstaršie obdobie ľudských dejín nazýva aj obdobím prisvojovacieho hospodárstva. Takýto život bol veľmi ťažký. Ľudia sa za potravou museli sťahovať, pretože keď vyhubili potravu v určitej oblasti, hľadali nové miesta a zdroje potravy. Boli úplne závislí od prírodných podmienok a často umierali od hladu. Všetko sa však zmenilo asi pred 10 000 rokmi.


 

Oteplenie na Zemi

 

Oteplenie na Zemi nastalo asi pred 10 000 rokmi. Ustupujúce ľadovce zmenili klímu a odhalili pôdu, na ktorej začali rásť nové druhy rastlín. Oteplenie prispelo aj ku vzniku nových druhov živočíchov. Tieto udalosti navždy zmenili spôsob života ľudí a stali sa základom pre vznik poľnohospodárstva.


Územie Európy pokryté ľadovcom v dobe ľadovej
Vznik poľnohospodárstva

 

Začiatky poľnohospodárstva sa spájajú s objavením kolobehu života v prírode. Pozorovaním prišli ľudia na to, ako sa rozmnožujú rastliny, v ktorých obdobiach roka je vhodné siať a zbierať plodiny. Najchutnejšie plodiny sa pokúšali pestovať sami. Potrebovali však pôdu a zručnosti. Celý proces nevznikol zo dňa na deň, ale trval dlhé obdobie. Výsledkom bolo, že ľudia v najúrodnejších oblastiach Zeme sa naučili obrábať pôdu, siať a sadiť plodiny, starať sa o ne, zbierať úrodu, uskladňovať ju a spracovávať. Vzniklo tak poľnohospodárstvo. Najstaršími pestovanými plodinami boli obilniny.


 

Zdomácňovanie (domestikácia) zvierat

 

Aj proces domestikácie zvierat bol dlhý a náročný. Prvým zdomácneným zvieraťom bol vlk – dnešný pes. Potuloval sa okolo obydlí ľudí a konzumoval zvyšky ľudskej potravy. Asi tak nejako vznikli prvé kontakty človeka a psa. Ľudia si ponechali mláďatá vlkov – psov a zdomácnili ich. Pes však neslúžil ako potrava, stal sa strážcom, pomocníkom a priateľom človeka. Druhým zdomácneným zvieraťom bol kôň. Aj vzťah človeka a koňa bol zvláštny, kone slúžili ako potrava krátko, oveľa väčší význam mali pre človeka ako ťažné zvieratá, vhodné ako prvý dopravný prostriedok. Postupne si ľudia zdomácňovali dobytok, ošípané, ovce, kozy, hydinua nakoniecvčely.Rozvoj poľnohospodárstva


Pravek

 

- najstaršie dôkazy o poľnohospodárskej činnosti pochádzajú z Mezopotámie (9500 pred Kr.), z Egypta (7000 pred Kr.) a krajín Ázie (6000 pred Kr.)

- začiatky poľnohospodárstva - pestovanie divých foriem tráv (obilniny a ryža), ktoré si ľudia vyberali podľa veľkosti zrna a množstva úrody na jednu rastlinu

 

- začiatky domestikácie - chov zajatých mláďat divých zvierat na mäso, kožušiny, mlieko, vajcia, perie, pracovnú silu a pod.

- človek začal klčovať (rúbať a vykopávať korene) alebo vypaľovaťlesy a vytvárať prvé obrábané polia, ktoré mu zabezpečovali potravu a krmivo pre chované zvieratá

- nástroje: drevené radlo na oranie polí, kamenný kosák na zber úrody obilnín a drvidlá obilných zŕn na výrobu nahrubo drvenej múky.


 

Starovek

 

- najväčší rozkvet civilizácií v oblasti Stredomoria, Číny, IndieBlízkeho východu

- rozvoj

doby bronzovej priniesol zdokonaľovanie náradia:motyky, kosáky, konský postroj, bolo vynájdené koleso a voz (Sumer)

- v dobe železnej sa začínajú používať železné lopaty, v druhom storočí pred Kr. ťažký železný pluh,nožnicena strihanie oviec, bolo vyvinuté čerpacie koleso na vodu a vznik rotačných mlynov obilia

- využívali sa zavlažovacie kanály a akvadukty (umelé kanály, ktorými sa vedie voda z jedného miesta na iné)

- zdokonalilo sa spracovávanie poľnohospodárskych produktov - sušenie, pečenie, varenie, údenie a kvasenie, výroba vína

- objavilo sa súkromné vlastníctvo pôdy.

 

Vývoj od radla po pluh

Zdroj:http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Arado_total.jpg

 

 

Bronzové sekerky

Zdroj:http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/obr_historie/sekeromlaty.jpgStredovek

 

- rast počtu obyvateľov si vyžiadal zmeny poľnohospodárskeho systému – nevoľníctvo a poddanstvo

- stredoveké poľnohospodárstvo nepoznalo hnojenie, preto využívalo oddychovanie pôdy – (neobrobená pôda - úhor), rozoznávame viac typov obrábania pôdy:

cyklické obrábaniepôda sa obrábala 15 - 20 rokoch (v časových úsekoch - cykloch), potom ju ľudia opustili a vrátili sa na tú istú plochu po rokoch,

trávopoľná sústava - na zatrávnených pozemkoch sa niekoľko rokov pásol dobytok, zvyšná pôda sa obrábala až do vyčerpania, potom sa pozemky vymenili,

dvojpoľný systém - pôda sa delila na 2 časti: 1.plodiny 2. úhor – využívanie 1/2 pôdy,

trojpoľný systém - pôda sa delila na 3 časti: 1. jariny (siate na jar) 2. oziminy (siate na jeseň) 3. úhor - využívanie 2/3 pôdy.

-nástroje: ľahké radlo so železnou radlicou, motyka, klčovnica (na vykopávanie koreňov stromov – klčovanie), okovaný rýľ, cepy, kosáksrp, prasleny a krosná na výrobu textílií

- plodiny: obilniny, strukoviny, zelenina, technické plodiny (ľan, konope), krmoviny, chmeľ na výrobu piva, vinič na výrobu vína

- chov hospodárskych zvierat: zvieratá žili vo voľnej prírode po celý rok, v zime v malých maštaliach a chlievoch, dobytok pásli pastieri, základom zimného kŕmenia bolo seno, chovali včely, využívali med ako sladidlo a  používali nápoj z medu - medovinu

-potrava: sladké a slané kaše z obilnín, čierne pečivo, biele pečivo, mäso - čerstvé, solené, sušené, údené, mlieko a mliečne výrobky, vajcia.


Trojpoľný systémPoddaní pri práci na poli


 


Novovek

 

- zlepšovanie pestovateľských technológií a nové technické vynálezy viedli k zvyšovaniu úrody – agrárna (roľnícka) revolúcia

- siatie do riadkov, hustejšie vysievanie vytlačilo burinu

- spoločná práca na poliach

- hnojenie pôdy živočíšnym (niekedy aj ľudským) hnojom

- vývoj nových plemien hospodárskych zvierat a nových odrôd plodín

- kolonizácia sveta priniesla nové plodiny ako tabak, bavlna, cukrová trstina, čajovník, kukurica a zemiaky boli dovezené do Európy z Ameriky a pšenica z Európy do Ameriky

- nástroje: nový typ pluhu s odhŕňacou doskou, mechanická mláťačka, hydraulický lis na šťavy, konský chomút - s chomútom kôň zniesol väčšiu záťaž a zvýšila sa rýchlosť prác

- striedavé hospodárstvo - striedanie plodín na tej istej pôde (1. rok zemiaky, 2. rok obilie atď.) a používanie hnoja vytlačilo úhor

- plodiny: pšenica, jačmeň, hrach, ovos, zelenina, vinič, ľan, konope, drobné ovocie, orechy.

 

 

20. storočie a súčasnosť

 

- nové technológie vďaka tomu vysoká úroda a dostatok potravín

- rast mechanizácie - rozvoj traktorov, kombajnov, sejačiek a i.

- obrábanie veľkých polí a rozvoj moderných fariem

- rozvoj dopravy a používaniechladiacich zariadení - prevoz plodín na veľké vzdialenosti a dlhšie uchovanie potravín v čerstvom stave

- používanieumelých hnojív a pesticídov (ničenie škodcov) – znečisťovanie prostredia.

 

 

Moderná poľnohospodárska technika

Zdroj:http://www.agritec.sk/Article.aspx?article=KOMB

 

Zdroj:http://www.agritec.sk/Article.aspx?article=KOMB


 

Význam poľnohospodárstva

 

Zmeny, ktoré prinieslo poľnohospodárstvo a chov zvierat, boli veľké:

1. Ľudia už neboli závislí od ulovenej a nájdenej potravy, dokázali si ju vypestovať a dochovať sami.

2. Dostatok potravy znamenal zvýšenie počtu obyvateľstva na Zemi a predĺženie života ľudí.

3. Hľadanie novej pôdy prispelo k osídľovaniu nových oblastí Zeme.

4. Kvôli poľnohospodárstvu sa ľudia usadili na jednom mieste, prestali kočovať a zmenili svoje obydlia – začali stavať pevné domy pre seba a prístrešky pre zvieratá.

5. Poľnohospodárstvo si vyžiadalo nové nástroje a prispelo k vzniku nových remesiel.

6. Usadlý spôsob života viedol k vzniku osád, dedín, miest a štátov.

7. Vďaka dostatku potravy sa ľudia mohli venovať aj iným činnostiam – nastáva rozvoj obchodu, vzdelania, kultúry a umenia.


 

Úlohy:

1. Čo bolo predpokladom pre vznik poľnohospodárstva?

2. Čo je domestikácia?

3. Vysvetli dvojpoľný a trojpoľný systém obrábania pôdy.

4. Vymenuj významné vynálezy, ktoré prispeli k rozvoju poľnohospodárstva.

 

 

Použitá literatúra:

1. Daniš, M. a Kratochvíl, V.: Stretnutie s minulosťou, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 1999

2. Skladaný, M. a Jílek, T. a Orságová, M.: Dejepis pre 5. ročník základnej školy, SPN, Bratislava 1990

3. Múcska, V. a Skladaný, M.: Európa v období stredoveku, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 1996


Obrazové materiály:

Skladaný, M. a Jílek, T. a Orságová, M.: Dejepis pre 5. ročník základnej školy, SPN, Bratislava 1999

Múcska, V. a Skladaný, M.: Európa v období stredoveku, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 1996

http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/obr_historie/sekeromlaty.jpg

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Arado_total.jpg http://www.agritec.sk/Article.aspx?article=KOMB