Okolo roku 3000 pred Kr. začali vznikať v údoliach veľkých riečnych tokov najstaršie štáty. Tak sa začína nové obdobie v dejinách ľudskej spoločnosti, ktoré nazývame starovek.
 Obyvateľstvo najvyspelejších oblastí Blízkeho východu, severnej Afriky, Indie a Číny žilo spočiatku v dedinách. No rozsiahle poľnohospodárske práce pri záplavách a budovaní zavlažovacieho systému, ale aj pri obrane si vyžadovali, aby sa obyvateľstvo sústreďovalo do väčších celkov- miest.
 Mestá vznikali z väčších dedín. Srdom mesta bol spočiatku chrám ochranného božstva, neskôr palác panovníka.
 Rozličné potreby obyvateľov a celého spoločenstva si vyžadovali, aby sa ľudia venovali rôznym povolaniam. Väčšina pracovala na poliach a v záhradách ako roľníci, menšia časť sa venovala remeselnej výrobe. Osobitne sa vyčlenili obchodníci, ktorí zabezpečovali prísun dôležitých surovín. Keďže mestá sa museli brániť pred nepriateľskými útokmi, časť ich obyvateľov sa venovala vojenskému povolaniu. Dôležitá bola aj skupina ľudí, ktorí organizovali výrobu, zabezpečovali náboženské úkony alebo pomáhali panovníkovi riadiť spoločnosť.
 Okolo roku 3000 pred Kr. v mnohých oblastiach Blízkeho východu, severnej Afriky, Indie a Číny boli už vzťahy v spoločnosti také zložité, že si vyžadovali nový spôsob organizácie. Postupne vznikali prvé štáty. V Mezopotámii a Indii, ale aj v Číne sa prvé štáty obmedzovali väčšinou na jedno miesto a jeho bližšie či vzdialenejšie okolie. Takéto štáty sa nazývajú mestské štáty. Charakterizovali ich poľnohospodárska a remeselná výroba, obchod a zložité vzťahy vnútri spoločnosti. V Mezopotámii boli významnými mestskými štátmi napr Ur, Uruk, Lagaš a Babylon.
 Mestské štáty sa postupne spájali a vznikali tak teritoriálne štáty. Príčinou ich vzniku bola potreba organizovať zavodňovacie práce, obranu proti vojenskému útoku a územné výboje. Najstarší teritoriálny štát vznikol v Egypte. Vznikol spojením Horného a Dolného Egypta. Stalo sa tak okolo roku 3100 pred Kr. Za jeho zakladateľa sa pokladá panovník Meni. V Mezopotámii vytvoril okolo roku 2400 pred Kr. prvý teritoriálny štát Sargon I. Jeho ríša sa nazývala Akkadská ríša.