K najvýznamnejších z nich radíme tzv. „štátne skúšobne“. Štátna skúšobňa schvaľuje a povoľuje predávanie domácich a zahraničných výrobkov. Pre rôzne výrobky totiž existujú isté normy kvality (či už v rámci SR alebo v rámci EÚ), ktoré musia spĺňať. Ak tieto normy skúšané výrobky spĺňajú dostanú od štátnej skúšobne „skúšobné osvedčenie o kvalite“. V prípade, že tieto normy nie sú splnené, výrobok sa na našom trhu nesmie predávať.

SOI - „Slovenská obchodná inšpekcia“ - je to inštitúcia, ktorá je zároveň hlavným kontrolným orgánom v celej sfére obchodu. Prijíma sťažnosti a podnety spotrebiteľov a kontroluje obchodný proces. Rieši spotrebiteľské konflikty a má hlavné slovo pri riešení komplikovaných vzťahov predávajúci – zákazník.

ZSS - „Združenie slovenských spotrebiteľov“ – je to inštitúcia ochrany spotrebiteľov, ktorá zvyšuje právne povedomie spotrebiteľov(organizuje pre nich školenia a prednášky), rieši konfliktné situácie medzi spotrebiteľmi a predávajúcimi, poskytuje informácie, rady a tipy, poskytuje konkrétnu pomoc.


V roku 1985 prijalo OSN 8 hlavných práv spotrebiteľa a to sú:

  1. Právo na prístup k základným tovarom a službám.

  2. Právo na bezpečnosť – právo na výrobky, ktoré neohrozujú život človeka

  3. Právo na informácie – právo na informácie o výrobku – jeho funkciách, bezpečnosti a zložení.

  4. Právo na voľbu – je to právo slobodne si vybrať výrobok podľa svojej potreby (kvalita, cena, záruka, služby)

  5. Právo obhajovať si spotrebiteľské záujmy

  6. Právo na reklamáciu – právo vymeniť nekvalitný výrobok za výrobok požadovanej kvality.

  7. Právo na spotrebiteľské vzdelávanie sa – právo informovať a  vzdelávať sa o spotrebiteľských právach, ako aj informovať sa o výrobkoch

  8. Právo na zdravé životné prostredie – právo vyberať si výrobky, ktoré neznečisťujú životné prostredie resp. neničia prírodu a nie (alebo sú minimálne) sú škodlivé.Zopakujte si:
1. Aké sú základné povinnosti predávajúceho?
2. Definuj odstrániteľnú chybu výrobku!
3. Čo znamená skratka SOI?
4. Aké úlohy ná štátna skúšobňa.
5. Ktorých 8 práv prijalo OSN v rámci ochrany spotrebiteľa?
6. Ktoré zákony upravujú na Slovensku ochranu spotrebiteľa.

Použitá literatúra:
Kolektív autorov, Zmaturuj z náuky o spoločnosti, Didaktis, Brno, 2002
A. Martinská Vavrová, Príprava na maturitu – náuka o spoločnosti, Príroda, Bratislava, 2009