V 70.rokoch 20.storočia, ktoré sa vyznačovali napätými vzťahmi medzi východným a západným blokom a horúčkovitým zbrojením, bol podpísaný 1.augusta 1975 v Helsinkách Záverečný helsinský akt, čím vznikla Konferencia o bezpečnosti a spolupráci v Európe (KBSE). Záverečný helsinský akt obsahuje napr. ustanovenie o rešpektovaní ľudských práv a základných slobôd, vrátane slobody zmýšľania, svedomia, náboženstva a presvedčenia. V 80.rokoch bola zefektívnená spolupráca medzi európskymi štátmi a formoval sa medzinárodný štandard ľudských práv. V roku 1993 (po páde totalitných režimov v Európe v 90.rokoch) sa konala vo Viedni Konferencia OSN o ľudských právach, kde nastalo isté zjednotenie európskych štátov pod hlavičkou demokracie, právneho štátu, práv a slobôd jednotlivcov.

 

Na ochranu ľudských práv máme nasledujúce prostriedky:

  1. vnútroštátne – kontrolné mechanizmy politickej moci, súdnictvo, ombudsman (verejný ochranca práv - na Slovensku pôsobí od roku 2002);

  2. medzinárodné

regionálne – európsky systém ochrany predstavuje Rada Európy, ktorá vznikla v roku 1949, so súčasťami špecializujúcimi sa na problematiku práv, slobôd (Európska komisia pre ľudské práva, Európsky súd pre ľudské práva, Výbor ministrov);

univerzálny systém – predstavuje ho OSN a jej orgány na ochranu ľudských práv, ako je napr. Výbor OSN pre ľudské práva a Hospodárska a sociálna rada.

 

Dodržiavaním ľudských práv sa zaoberajú aj mnohé ďalšie organizácie, ako je Amnesty International, Hnutie Human, Helsinský výbor či Medzinárodné združenie demokratických právnikov.Zopakujte si:
1. Charakterizujte vývin ľudských práv v staroveku.
2. Charakterizujte vývin ľudských práv v stredoveku.
3. Vysvetlite koncepciu prirodzeného práva.
4. Aké prostriedky na ochranu ľudských práv poznáme?

Použitá literatúra:
Kolektív autorov, Zmaturuj z náuky o spoločnosti, Didaktis, Brno, 2002.
A.Martinská Vavrová, Príprava na maturitu – náuka o spoločnosti, Príroda, Bratislava, 2009.
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_lidsk%C3%BDch_pr%C3%A1v

Zdroje obrazkov:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Magna_Carta.jpg
http://www.freewebs.com/espr08/Thomas-Jefferson-big.jpg
http://dickensataleoftwocities.files.wordpress.com/2012/06/jean-jacques-rousseau2.jpg