Zopakujme si:

 

Funkcia nervovej sústavy

 

Nervová sústava človeka zabezpečuje:

 

 • riadenie a koordinovanie jednotlivých funkcií organizmu,

 • kontakt s okolitým prostredím,

 • prijímanie, prenos a spracovanie nervových vzruchov.


 

Zloženie nervovej sústavy

 

Nervovú sústavu tvorí:

 

 • obvodová nervová sústava – je to sieť nervov, ktoré prenášajú informácie do ústrednej nervovej sústavy,

 • ústredná nervová sústava – je to mozog a miecha, ktoré spracúvajú doručené informácie zo všetkých častí tela a vysielajú inštrukcie iným častiam tela. 

Obvodová nervová sústava


Obvodová nervová sústava je sústava, ktorá spája ústrednú nervovú sústavu so všetkými časťami ľudského tela.

Obvodovú nervovú sústavu tvoria obvodové nervy.

Obvodové nervy vedú vzruchy z jednotlivých orgánov ľudského tela do ústrednej nervovej sústavy a naopak.

 

 

Obvodové nervy rozdeľujeme na:

 

 • mozgové,

 • miechové,

 • útrobné.


 

Mozgové nervy

 

Mozgové nervy prenášajú informácie medzi mozgom a zmyslovými orgánmi a svalmi na hlave.

Mozgové nervy vedú do oblastí tela, ktoré dokážeme ovládať vôľou.

Vzruchy vedené mozgovými nervami si uvedomujeme.

K jednotlivým zmyslovým orgánom a svalom na hlave prenáša informácie 12 párov mozgových nervov:

 

 1. čuchový,

 2. zrakový,

 3. okohybný,

 4. kladkový,

 5. trojklanný,

 6. odťahujúci,

 7. tvárový,

 8. polohovosluchový,

 9. jazykovohltanový,

 10. blúdivý,

 11. vedľajší,

 12. podjazykový.Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavov%C3%A9_nervy

    I. čuchový nerv,      II. zrakový nerv,      III. okohybný nerv,      IV. kladkový nerv,

     V. trojklanný nerv,      VI. odťahujúci nerv,      VII. tvárový nerv,

     VIII. polohovosluchový nerv,      IX. jazykovohltanový nerv,      X. blúdivý nerv,      XI. vedľajší nerv,      XII. podjazykový nerv
Miechové nervy


Miechové nervy prenášajú informácie medzi miechou a časťami tela od krku smerom nadol.

Miechové nervy vedú do oblastí tela, ktoré dokážeme ovládať vôľou.

Vzruchy vedené miechovými nervami si uvedomujeme.

Miechové nervy vystupujú z miechy a prechádzajú cez otvory medzi stavcami.

K jednotlivým častiam tela od krku smerom nadol prenáša informácie 31 párov miechových nervov.

 

Podľa miesta, v ktorom miechové nervy vystupujú, ich rozdeľujeme na:

 

 1. krčné nervy (8 párov),

 2. hrudníkové nervy (12 párov),

 3. driekové nervy (5 párov),

 4. krížové nervy (5 párov),

 5. kostrčové nervy (1 pár).


 

 

Útrobné nervy


Útrobné nervy prenášajú informácie medzi ústrednou nervovou sústavou a vnútornými orgánmi, žľazami, hladkými svalmi v tele a  hladkými svalmi ciev.

Útrobné nervy vedú do oblastí tela, ktorénedokážeme ovládať vôľou.

Vzruchy vedené útrobnými nervami si neuvedomujeme.

Útrobné nervy ovplyvňujú činnosť riadených orgánov povzbudením alebo tlmením.

Útrobné nervy napríklad udržujú frekvenciu dýchania a srdca, vplývajú na proces trávenia, potenia, tvorby slín a podobne.


 

Útrobné nervy ovplyvňujú napríklad:

 

 • dýchanie tým, že ho zrýchľujú alebo spomaľujú,

 • činnosť žalúdka tým, že ho uvoľňujú alebo sťahujú,

 • činnosť potných žliaz vylučovaním alebo zastavením vylučovania potu,

 • telesnú teplotu zvýšením alebo znížením.

Zopakujte si:
1. Čo tvorí obvodovú nervovú sústavu?

2. Ktoré druhy obvodových nervov poznáš?

3. Charakterizuj činnosť mozgových nervov.

4. Charakterizuj činnosť miechových nervov.

5. Aký rozdiel je medzi mozgovými, miechovými a útrobnými nervami?

Použitá literatúra:
Hantabálová, I. a kol.: Prírodopis pre 7. ročník základných škôl. Media Trade, spol. s r.o. –SPN. Bratislava, 2001. s. 83 – 89.

Zdroje obrazkov:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavov%C3%A9_nervy