Všeobecné údaje:

 

 • štáty ležia v strednej Európe,

 • povrch pokrývajú rozsiahle nížiny a pohoria,

 • územie sa nachádza v miernom podnebnom pásme,

 • v každom štáte žijú aj príslušníci národnostných menšín,

 • najväčším štátom je Poľsko – 6-krát väčšie ako Slovensko,

 • najmenším štátom je Slovensko,

 • väčšina obyvateľov žije v mestách,

 • vzdelanostná úroveň je vysoká,

 • dominantným náboženstvom je kresťanstvo,

 • najrozšírenejšie je rímsko-katolícke vierovyznanie, evanjelické a reformované,

 • rozvoj hospodárstva sa začal na báze ťažby nerastných surovín,

 • známe sú banské mestá už od stredoveku.

 

 

 

Slovensko


Poloha

 

Slovensko leží v strede Európy. Hraničí s Poľskom, Ukrajinou, Maďarskom, Rakúskom a Českom. Najkratšiu hranicu má s Ukrajinou.


 

Príroda

 

Na území Slovenska sa nachádzajú rozsiahle nížiny, z nich najväčšie sú Podunajská nížina a Východoslovenská nížina. Najvyšším pohorím sú Tatry. Najväčšou riekou je rieka Dunaj, ktorá Slovenskom iba preteká. Najdlhšou riekou je Váh.

 

Na Slovensku je mnoho minerálnych a termálnych prameňov, popri ktorých boli vybudované kúpeľné mestá, napríklad Piešťany, Smrdáky, Turčianske Teplice, Rajecké Teplice, Trenčianske Teplice a pod.

 

Slovensko má aj veľa rozsiahlych národných parkov. Medzi najznámejšie národné parky patrí napríklad TANAP, NAPANT, PIENAP, Národný park Poloniny, atď.

 

 

Podnebie

 

Slovensko leží v miernom podnebnom pásme. Rozdiel medzi najvyššími a najnižšími priemernými teplotami je 14°C.

 

 

Hospodárstvo

 

Pre Slovensko sú typické veľké rozdiely medzi regiónmi. Západné Slovensko je rozvinutejšie ako napríklad východné oblasti Slovenska. V minulosti bolo hospodárstvo Slovenska úzko prepojené s hospodárstvom Českej republiky. Hospodárstvo na Slovensku sa začalo rozvíjať po 2. svetovej vojne. Rozvíjal sa najmä strojársky priemysel, energetika, chemický priemysel.

 

Poľnohospodárstvo sa rozvíja najmä na Podunajskej nížine, Východoslovenskej nížine a v Juhoslovenskej kotline. V týchto oblastiach sa pestuje najmä obilie, kukurica, cukrová repa, slnečnica, tabak, zemiaky.


 

Sídelná sieť

 

Na strednom Slovensku na nachádzajú najvyššie a najrozsiahlejšie pohoria. Preto sa najviac ľudí a sídiel nachádza na západe a východe krajiny. Hlavné mesto Bratislava leží na okraji krajiny. Druhé najväčšie mesto Košice leží tiež na okraji krajiny na východnom Slovensku. Väčšina obyvateľov žije v mestách. Medzi najmenšie mestá patria Dudince a Modrý Kameň. V okolí Myjavy, Starej Turej, Detvy a na Kysuciach sa nachádzajú rozptýlené osady – lazy, štále, kopanice, v ktorých žije málo obyvateľov, niekde len 10 – 15.

 

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Bratislava

 

Bratislava – hlavné mesto Slovenska
Poľsko

 

Poloha

 

Poľsko sa nachádza na severe strednej Európy. Má výhodnú geografickú polohu. Na juhu je Poľsko ohraničené pohoriami, napríklad aj Tatrami, na severe je ohraničené Baltským morom.Podnebie

 

Poľsko leží v miernom podnebnom pásme. Vo východnejších častiach je zaznamenaný menší vplyv oceána, väčšie ročné teplotné rozdiely a menšie zrážky.


 

Príroda

 

Povrch Poľska je prevažne nížinatý a miestami pahorkatý. Z pohorí sú najvyššie Karpaty.

 

Medzi najväčšie rieky Poľska patrí Odra a Visla. Väčšina riek odteká do Baltského mora. Na území sa nachádzajú jazerá, najmä v severovýchodnom Poľsku a plesá, z ktorých najväčšie je Morské oko.


 

Hospodárstvo

 

Poľsko bolo už v minulosti známe rozvojom ťažkého priemyslu. Medzi najvýznamnejšie odvetvia patrila ťažba uhlia, chemický priemysel, strojársky priemysel, textilný priemysel a výroba lodí.

 

Aj dnes má Poľsko dostatok nerastných surovín. Najpriemyselnejšou oblasťou je Hornosliezska panva, kde sa ťaží čierne uhlie, železná ruda, zinok, hnedé uhlie, síra a rašelina.

 

V súčasnosti je najviac rozvinutý hutnícky priemysel v meste Katowice a Nowa Huta, strojársky priemysel vo Varšave, lodenice v Gdansku, Štetíne a Gdyni, chemický priemysel a potravinársky priemysel.

 

Poľnohospodári sa zameriavajú na pestovanie obilnín, zemiakov, zeleniny, cukrovej repy a ľanu. V živočíšnej výrobe má dôležité zastúpenie chov ošípaných, hovädzieho dobytka a hydiny.


 

Sídelná sieť

 

Sídelná sieť Poľska sa výrazne odlišuje od ostatných štátov, pretože má veľmi hustú sieť veľkých miest. Medzi najväčšie mestá patrí Varšava, Krakow, Lodž, Wroclav, Poznaň.

 

Obyvateľstvo Poľska je nerovnomerne rozmiestnené. Väčšia časť žije v mestách na juhu krajiny a pri veľkých riekach. Južná časť je oveľa viac osídlená ako východná časť Poľska.

 

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Warsawa

 

Varšava – hlavné mesto Poľska


 Zopakujte si:
1. V ktorej časti Európy leží oblasť štátov Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Česká republika?
2. V akom podnebnom pásme leží oblasť štátov Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Česká republika?
3. Ktorý z uvedených štátov je najväčší?
4. V ktorých oblastiach Slovenska sa rozvíja poľnohospodárstvo?
5. Ktorá oblasť Poľska je priemyselne najrozvinutejšia?
6. Čo je typické pre sídelnú sieť Slovenska?

Použitá literatúra:
Tolmáči, L. a kol.: Zemepis 9. Svet na prelome tisícročí. Poľana, spol. s r.o., Bratislava, 1999. s. 62 – 67.

Ružek I. a kol.: Geografia pre 8. ročník základných škôl a 3. Ročník gymnázií s osemročným štúdiom. VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec, 2011. s 41. – 49.

Zdroje obrazkov:
http://en.wikipedia.org/wiki/Bratislava
http://en.wikipedia.org/wiki/Warsawa