Vypracovala: Mgr. Kristínová

 

 

Základná charakteristika oblasti:

 

 • rozprestiera sa od Severného mora až po Alpy,

 • rozloha oblasti – 546 760 km2.

 

Do tejto oblasti zaraďujeme:

 

 • BENELUX – Belgicko, Holandsko, Luxembursko,

 • Nemecko,

 • Švajčiarsko,

 • Rakúsko,

 • Lichtenštajnsko.

 

 

Nemecko

 

 • Hlavné mesto – Berlín,

 • stálo pri zrode 1. aj 2. svetovej vojny,

 • po skončení 2. svetovej vojny vznikli dva samostatné štáty,

 • 3. 10. 1990 vznik Spolkovej republiky Nemecko,

 • má nízky prirodzený prírastok,

 • žijú tu početné národnostné menšiny Turkov, Kurdov, Srbov, Chorvátov,

 • vysoká životná úroveň,

 • ekonomicky silný štát,

 • priemysel, služby, doprava aj zahraničný obchod na svetovej úrovni,

 • má významnú palivovú základňu,

 • významná ťažba uhlia, ropy, zemného plynu, draselných solí,

 • zo strojárstva vyniká výroba automobilov, lietadiel, lodí,

 • dobre rozvinutý elektrotechnický priemysel,

 • dôležitý námorný prístav – Hamburg,

 • druhé najväčšie letisko v Európe – Frankfurt nad Mohanom.

 

Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Hamburg_August_2008.jpg/800px-Hamburg_August_2008.jpg

Hamburg

 

 

Švajčiarsko

 

 • hlavné mesto – Bern,

 • patrí medzi alpské krajiny,

 • od roku 1815 je samostatným neutrálnym štátom,

 • je spolkovou republikou,

 • nazývané je aj Švajčiarskou konfederáciou,

 • je zložená z 26 kantónov – obcí či oblastí,

 • každý kantón má vlastnú ústavu,

 • na čele Švajčiarska stojí federálny prezident,

 • hospodárstvo je na vysokej úrovni,

 • v priemysle dominuje strojárstvo, potravinárstvo a farmácia,

 • je známe výrobou hodiniek, presných prístrojov, čokolády a syrov,

 • poľnohospodárstvo sa sústreďuje na chov dobytka na mlieko,

 • má málo ornej pôdy,

 • obyvatelia hovoria troma veľkými európskymi jazykmi – nemčina, francúzština, taliančina,

 • obyvatelia sú v rovnakom pomere katolíckeho a protestantského vierovyznania,

 • je husto zaľudnené,

 • vzhľadom na členitosť krajiny je rozmiestnenie obyvateľstva nerovnomerné,

 • väčšia časť obyvateľov žije na Švajčiarskej plošine a v okolí Ženevy,

 • výborne vyvinutá cestná sieť.

 

Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Bern_luftaufnahme.png

Bern


 

Rakúsko

 

 • hlavné mesto – Viedeň,

 • Rakúska republika je spolkový štát s parlamentnou demokraciou,

 • od roku 1995 členom Európskej únie,

 • obyvateľstvo je národnostne jednotné,

 • obyvatelia sú prevažne katolíckeho vierovyznania,

 • ťažba magnezitu a soli,

 • dobre rozvinutý priemysel – hutníctvo – výroba ocele, strojárstvo, petrochémia,

 • v poľnohospodárstve prevláda živočíšna výroba,

 • v horských oblastiach chovajú hovädzí dobytok na mlieko,

 • lesy sú základom drevospracujúceho priemyslu,

 • výborná cestná sieť.

 

Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/Wien_Strassencafe.jpg/506px-Wien_Strassencafe.jpg

Viedeň


 

Lichtenštajnsko

 

 • hlavné mesto – Vaduz,

 • je významným finančným centrom,

 • na vysokej úrovni rozvinutá cestná a železničná sieť.

Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/2008-05-19_Vaduz_Liechtenstein_5512.jpg/800px-2008-05-19_Vaduz_Liechtenstein_5512.jpg

Vaduz


 

BENELUX je spoločná hospodárska únia, ktorú vytvorili štáty Holandsko, Belgicko a Luxembursko v roku 1960.

 

 

Holandsko

 

 • hlavné mesto – Amsterdam,

 • obyvateľstvo je národnostne jednotné,

 • má pomerne vysoký prirodzený prírastok,

 • stredná dĺžka života je vysoká,

 • je veľmi urbanizovaným štátom,

 • väčšina ľudí žije v mestách,

 • hustota zaľudnenia je vysoká,

 • viaceré ekonomické odvetvia sú na vysokej úrovni,

 • významná je petrochémia v Rotterdame,

 • je známe výrobou elektroniky,

 • ťažba zemného plynu,

 • má dobre rozvinuté hutníctvo – výroba ocele,

 • je známe výrobou syra, ktorý je jedným zo symbolov krajiny,

 • je známe pestovaním kvetov – tulipánov,

 • má najväčší námorný prístav na svete – Rotterdam,

 • medzinárodné letisko – Amsterdam.

 

Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/Amsterdam_centraal_side.jpg/800px-Amsterdam_centraal_side.jpg

Amsterdam


 

Belgicko

 

 • hlavné mesto – Brusel,

 • obyvateľstvo patrí k dvom jazykovým skupinám – flámskej a valónskej,

 • flámska skupina obyvateľstva hovorí holandským jazykom,

 • valónska skupina obyvateľstva hovorí francúzskym jazykom,

 • obyvateľstvo je etnicky jednotné,

 • je veľmi urbanizovaným štátom,

 • väčšia časť obyvateľstva žije v mestách,

 • hustota zaľudnenia je veľmi vysoká,

 • hospodárstvo je na vysokej úrovni,

 • prevláda priemysel a obchod, známy je sklársky a textilný priemysel – flanderská čipka,

 • tradíciu má oceliarstvo, brúsenie diamantov v Antverpách,

 • dôležitý námorný prístav – Antverpy.

 

Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Brussels_skyline.jpg/752px-Brussels_skyline.jpg

Brusel


 

Luxembursko

 

 • hlavné mesto – Luxemburg,

 • obyvateľstvo hovorí luxemburčinou – nemecký dialekt,

 • úradným jazykom je aj nemčina a francúzština

 • značná časť obyvateľstva je inej národnosti,

 • základom ekonomiky je hutníctvo a finančníctvo.

 

Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/18/Luxemburg.jpg/796px-Luxemburg.jpg

Luxemburg


 

Použitá literatúra:

Tolmáči, L. a kol.: Zemepis 9, Svet na prelome tisícročí. Poľana, spol. s r.o. Bratislava, 1999. s. 54 – 57.