Sebapoznanie a sebahodnotenie - človek poznáva seba samého pri styku s inými ľuďmi; poznáva ich vlastnosti a porovnáva s nimi vlastné správania, poznáva seba („som dobrý človek, nie som dokonalý...“)


Sebapoznanie je uvedomenie si osobnosti v priebehu svojho prežívania a správania, najmä nedostatkov a kladov. K sebapoznaniu dochádza v priebehu sociálnej interakcie jednotlivca: hodnotením iných ľudí sa človek učí poznávať ľudské vlastnosti a tie potom vyčleňovať a poznávať aj u seba. Poznávanie seba prebieha rozborom, hodnotením vlastného správania, konania, výsledkov činnosti. Osobitný význam majú situácie viacalternatívnej voľby, konflikty a krízové stavy. Sebapoznaniu predchádza proces sebauvedomovania. Sebapoznanie sa začína výrazne utvárať pri vstupe dieťaťa do školy, kedy si často zamieňa želané vlastnosti so skutočnými. Až v puberte sa urýchľuje proces sebapoznania, kedy sa pozornosť obracia na seba samého, najmä v adolescencii, keď sa zintenzívňuje zámerný proces sebaformovania, keď si jednotlivec hľadá miesto v spoločnosti, hodnotí svoje možnosti, robí si životné plány. U mnohých pri sebapoznávaní vznikajú chyby, čo im sťažuje účinnú sebareguláciu a na ich škodu je potom sebapreceňovanie, sebapodceňovanie, ale i nedostatočné poznanie.

Je dobre zamyslieť sa nad svojimi dobrými a zlými vlastnosťami. Školskí a poradenskí psychológovia vypracovali zoznam prejavov dobrého a horšieho správania , dobrých a horších vlastností.

 

Prečítaj si zoznam problémov v správaní a ku každému riadku si uveď číslo , ako sa ťa daný problém týka. Ak nemáš problém, uveď nulu.

 

1 - zriedka

2 - často, každý týždeň

3 - denne, veľmi často


 • Klamanie

 • Záškoláctvo, občas chodím za školu

 • Gamblerstvo a iné závislosti (od počítačov, mobilu, televízie)

 • Poškodzovanie vecí, ničenie lavíc, stien, stromov, parkov a iné

 • Nervozita, impulzivita, nepokoj

 • Drobné krádeže v obchodoch, škole ale aj na verejnosti

 • Smútok, depresia

 • Nesústredenosť, hyperaktivita

 • Zlé výsledky v učení, nedostatočný prospech (prepadnutie)

 • Útek zo školy, z domu, alebo chuť odísť

 • Myšlienky na samovraždu

 • Myšlienky na to, že sa neoplatí žiť a niet prečo žiť

 • Sprejerstvo, grafity – maľovanie po múroch, stenách

 • Plachosť v nadväzovaní vzťahov, kontaktov

 • Strach, úzkosť , fóbie

 • Zajakávanie, prípadne iné chyby pri rozprávaní, červenanie sa

 • Poruchy učenia

 • Hádky so spolužiakmi, rodičmi, vysmievanie sa a ponižovanie slabších, mladších spolužiakov

 • Vyrušovanie v triede, nedisciplinovanosť

 • Nadanie, talent ako problém

 • Môj výzor tváre, tela

 • Iné – napíš čo ťa trápi

 

Istotne však nemáš len problémy v správaní, nejaké nevhodné povahové vlastnosti. Každý človek je aj dobrý, má dobré povahové vlastnosti.

 

 

Úloha

 

Podčiarkni tie prejavy, vlastnosti o ktorých si myslíš, že ich máš, že sa podľa nich správaš.