Neodmysliteľnou súčasťou hospodárskych stykov so zahraničím sú aj peňažno – devizové vzťahy.

   Vývoj tovarovo – peňažných vzťahov sa skúma prostredníctvom pohybu peňazí a eviduje sa v sústave platobných bilancií.

Obchodná bilancia /belance of trade/ - predstavuje vzťah hodnoty vývozu a dovozu krajiny spravidla za jeden rok v peňažnom vyjadrení /eur, USD/

Saldo obchodnej bilancie – je rozdiel medzi vývozom a dovozom

Podľa vzájomného vzťahu vývozu a dovozu rozlišujeme:

  1. aktívnu obchodnú bilanciu – hodnota vývozu je vyššia ako hodnota dovozu. Rozdielom je aktívne saldo obchodnej bilancie.

  2. pasívnu obchodnú bilanciu – hodnota vývozu je nižšia ako hodnota dovozu. Rozdiel predstavuje pasívne saldo obchodnej bilancie.

  3. vyrovnanú obchodnú bilanciu – hodnota vývozu sa rovná hodnote dovozu a saldo sa rovná nule.

Platobná bilancia – vyjadruje rozdiel medzi peňažnými príjmami a peňažnými výdavkami krajiny za kalendárny rok.

Platobnú bilanciu tvorí:

·   bežný účet /platby za tovar, služby, zisky, mzdy, dary a podobne/

·   finančný účet /dovoz a vývoz kapitálu/

·   devízové rezervy /rezervy zahraničnej meny/

Podľa vzájomného vzťahu peňažných príjmov a výdavkov rozoznávame platobnú bilanciu:

  1. aktívnu – suma peňažných príjmov je vyššia ako suma peňažných výdavkov. Rozdielom je saldo platobnej bilancie. Aktívne saldo platobnej bilancie znamená, že devízové príjmy prevyšujú devízové výdavky a narastajú devízové rezervy štátu.

  2. pasívnu – suma peňažných výdavkov je vyššia ako suma peňažných príjmov. Ide o deficit platobnej bilancie – pasívne saldo. Pasívne saldo platobnej bilancie znamená, že devízové príjmy sú menšie ako devízové výdavky a rozdiel sa vyrovná z devízových rezerv štátu Ak sa často opakuje a ak trvá dlho, potom devízové rezervy štátu neustále klesajú.

  3. vyrovnanú – suma peňažných príjmov sa rovná sume peňažných výdavkov. Ak dovoz tovaru a služieb prevyšuje ich vývoz, pre rovnovážnu platobnú bilanciu je potrebné mať dostatok zahraničnej meny vo forme cenných papierov a vkladov na bankových účtoch.

Devízové rezervy štátu – finančné prostriedky zložené v bankách v cudzej mene.