Dominika Kopiarová, 8.A Šk.r. 2010/11

                                      Predmet: Zemepis 8. roč.


Cestovný ruch na Slovensku

 

   Prírodné krásy a historické pamiatky lákajú do našej vlasti turistov zo všetkých kútov sveta čomu dopomáha aj poloha Slovenska v strede Európy a na priesečníku starých i nových obchodných ciest. Náš cetovný ruch ale stále zaostáva za západoeuropkym štandardom teda sa nedá očakávať, že práve cestovný ruch sa stane nosným odvetvím našej ekonomiky.

 

   Pre nás sú najvýznamnejšie dlhodobé pobyty v turisticky atrktívnych oblastiach jako sú napríklad Vyseké a Nízke Tatry, kde sa do obsluhy rekreantov majú možnosť zapojiť aj služby. Rovnaký dôraz v kvalite poskytovaných služieb sa musí klásť na návštevníkov zo zahraničia ako aj domácich rekreantov.


 Najnavštevovanejšie oblasti:


  1. Horské obl.: s atraktívnymi scenériami a v zimnom období s dobrými lyžiarskymi možnosťami počas zimného obdobia a turizmom v celoročnom zábere.

  2. Krasové obl.: tu sú vyhľadávané jaskyne a bizarné skalné útvary, napr. Slovenský kras, Slovenský raj,...
  3. Kúpeľné mestá: navštevujú sa najmä pre účinky zdraviu prospievajúcich termálnych a minerálnych prameňov (klasický liečebný a preventívno – relaxačný turizmus). Najviac sú navštevované Piešťany,...
  4. Kultúrne a historické centrá: pútajú svojou architektúrou, kultúrnymi podujatiami a historickými pamiatkami.

 

Zastúpenia najrozšírenejších druhov/foriem turizmu (v percentách):

pobyt na horách (31,6%), pri vode (23,2%), v kúpeľoch (14,4%), u príbuzných a známych (12,5%), na vidieku (6,7%), mestský turizmus (3,2%).

                     

Poznávací turizmus


   Zahrňuje širokú štruktúru záujmov (kultúrny, náučný, spoločenský, zábavný, obchodný, nákupný, služobný, vedecký, kongresový, veľtržný, športový a pod.). Ciele sú rozložené po celom Slovensku a to v polohe územnej (napr. banícke osídlenie), alebo až bodovej (jednotlivé objekty). Medzinárodného významu sú ciele ako mestá: historické, ako aj novorozvíjajúce sa, sídla so zachovanými urbanistickými celkami (historickými jadrami), architektúrou, pamätníky, múzeá, pútnické miesta, technické pamiatky, rázovité osídlenie, rôzne podujatia (folklórne, spoločenské, športové, veľtrhy a pod.). V tomto smere výhodu majú turistické ciele/sídla ležiace na turistických trasách.

                             

Tranzitný cestovný ruch


   Tranzitný cestovný ruch sa prejavuje dvoma spôsobmi:

(1)                      prechodom cez Slovensko

(2)                      prechodom cez Slovensko s cieľom (východiskom) na Slovensku.