Vypracovala: Juráková Beata

 

V súčasnom Ruskej federatívnej republike (v minulosti nazývanej ZSSR a Rusko) dostáva dieťa pri narodení meno, ktoré sa skladá z troch častí:
1.Имя – krstné meno napr.: Мария/Mária
2.Фамилия - priezvisko napr.: Ивáновна/Ivanovna
3.Óтчество - otcovské meno napr.: Зáйцев/Zajcevová
Celé ruské meno v plnej forme teda znie: Мария Ивáновна Зáйцева - Mária Ivanovna Zajcevová
Виктор Андрéевич Зáйцев - Viktor Andrejevič Zajcev
Имя – meno
Slúži na rozpoznanie človeka, je jeho charakteristikou.
V ruskom jazyku má takmer každé meno:
- plnú formu (пóлную фóрму) – Екатерина
- skrátenú formu (сокращённую фóрму) - Кáтя
- zdrobnenú formu mena (уменьшительно-ласкáтельную фóрму) - Катюша

 

 

Óтчество - otcovské meno
Vyjadruje vzťah detí a otca. Napr. meno Андрéевич vzniklo z otcovho mena Андрéй pridaním prípony -евич.

 

 

Tvorenie óтчествa
pridaním prípony – евич, -ович, -ич (mužský rod), -овна, -евна, –ична, -инична (ženský rod).
V minulosti malo óтчествo význam „syn niekoho“ – Андрéевич syn Андрéя.
V slovenčine sa otcovské meno nepoužíva.

 

 

Použitie óтчествa
Mená vo forme Мария Ивáновна vyjadrujú úctu hovoriaceho k oslovenému. V bežnom styku sa používajú iba krstné mená a umelci sa oslovujú menom a priezviskom, napríklad Алла Пyгачёва.

 

Фамилия – priezvisko
Vyjadruje spolupatričnosť ku konkrétnej rodine, väčšinou rodine otca, pretože žena po sobáši obvykle prijíma manželovo priezvisko.

 

Použitie slovies

 

Skloňovanie podst. mena „Имя“ä

 

Úlohy:
1.Z akých 3 častí sa skladá plné ruské meno?
2.Ako sa tvorí óтчествo?
3.Vуtvorte skrátenú a zdrobnenú formu mena: Анна, Лев, Евгéний, Ирина, Алексéй, Григорий
Použitá literatúra:
1.Glendová, V.: Ruský jazyk pre 9. ročník základných škôl, SPN, Bratislava 2002
2.Svetlík, J. a kol.: Príručná gramatika ruského jazyka, SPN, Bratislava 1974