Empatia je schopnosť človeka vžiť sa do prežívania iného, vidieť jeho očami, počuť jeho ušami, a cítiť jeho srdcom. Takto vie vycítiť jeho emócie a pochopiť ho. Samotné vcítenie sa nestačí, zážitok spoločného naladenia s druhým človekom musíme vedome pochopiť, pomenovať a vysvetliť si ho. Empatické pochopenie druhého človeka si vyžaduje sústredenie a úsilie.

 

Empatia je tiež vcítenie sa do seba (sebamonitorovanie citov, emócií, prežívania).


 

Otestuj sa: Označte vety, s ktorými súhlasíte.

 

 

  • Empatia sa vyvíja postupne, najnižšia je v detskom veku.

  • Empatia sa dá trénovať.

  • Dospelí sú vo všeobecnosti menej empatickí ako deti.

  • Empatiu znižuje, keď sme sami s niečím nespokojní, alebo sa cítime nepríjemne.

  • Na vlny vysielané niekým iným sa najľahšie naladíme, keď sme unavení.

  • Empatia sa rýchlo vyvíja v období dospievania.


 

Emóciami v užšom zmysle slova (alebo tzv. nižšími citmi) nazývame najjednoduchšie zážitky spojené s uspokojovaním alebo neuspokojovaním primárnych (základných, organických) potrieb. 

Sú úzko späté s potrebou jedenia, pitia, čerstvého vzduchu, ochrany pred chladom, so sexuálnymi potrebami atď. Súvisia s motiváciou. Napokon každú motiváciu sprevádzajú určité emócie. 

Emócie sú vyvolávané momentálnou, okamžitou situáciou. 
Sú záležitosťou bezprostredných vnútorných stavov organizmu či pôsobenia aktuálnych situačných podnetov. Zmenou situácie či vnútorného stavu organizmu spravidla okamžite miznú. 

Elementárne emócie sú vlastné človeku už od útleho veku. V podstate prvý plač dieťaťa možno pokladať za počiatok jeho emocionálno-citového života. 
Emócie v úzkom zmysle slova sa vyskytujú aj u zvierat. 

Avšak od emócii zvierat sa aj najjednoduchšie emócie človeka odlišujú predovšetkým tým, že ich človek uspokojuje v súlade s požiadavkami spoločnosti, že sú to emócie spoločenskej bytosti.

 


 

Naladenie

 

 

Pozrite si scénu z filmu a všímajte si neslovné prejavy emócií hovoriacich (najmä hlas – jeho tón, zafarbenie, silu, ďalej mimiku, gestá, pozície tela, sfarbenie tváre).

 

Pri prvom sledovaní sa snažte napodobňovať emócie, ktoré vyjadrujú herci mimikou. Pozrite si ukážku ešte raz a zaznačte krížikom emócie, ktoré aktéri filmu vyjadrovali.

 

Do stĺpca INÉ doplňte ďalšie emócie, ktoré si v ukážke spozoroval/ a.

  

 

RADOSŤ


HNEV


STRACH


SMÚTOK


INÉ


blaženosť


zúrivosť


úzkosť


depresia
nadšenie


agresivita


zdesenie


melanchólia
okúzlenie


nepriateľstvo


nervozita


apatia
potešenie


chlad


hrôza


rozčarovanie
rozjarenosť


nespokojnosť


obavy


skľúčenosť
veselosť


podráždenie


znepokojenie


skleslosť
spokojnosť


revolta


tréma


zúfalstvo
vytrženie


zatrpknutosť
zármutok
jasot


mrzutosť

 

Reflexia