Conditionals = podmienkové vety

Podmienková veta (conditional) je súvetie, v ktorom jedna veta je hlavná a druhá vedľajšia. Pokiaľ vedľajšia veta stojí v súvetí prvá tak ju oddeľujeme čiarkou. Pokiaľ je prvá hlavná veta tak čiarku za ňou nepíšeme.

V angličtine poznáme 4 druhy podmienkových viet:


 

Zero conditional – nultá podmienková veta

- vyjadruje situáciu, ktorá automaticky nasleduje po inej


If  you heat water, it boils. (Ak zohreješ vodu, varí sa.)

If Daniel has any money, he spends it. (Ak Daniel nejaké peniaze, minie ich.)

If you press this switch, the computer comes on. (Ak stlačíš toto tlačidlo, počítač sa zapne.)


 

 

vedľajšia veta

hlavná veta

if + prítomný jednoduchý čas

prítomný jednoduchý čas

If you press this switch,

the computer comes onFirst conditional – prvá podmienková veta

Murphy, R.: Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 2006


Muž sa pýta: Pôjdeme taxíkom?

Prvá žena: Ak pôjdeme autobusom bude to lacnejšie.

Druhá žena: Dostaneme sa tam rýchlejšie ak pôjdeme taxíkom.


Obe ženy použili vo svojej odpovedi prvú podmienkovú vetu. Tzn., že sú reálne obe možnosti v prítomnosti alebo budúcnosti.Štruktúra prvej podmienkovej vety

 

vedľajšia veta hlavná veta

if + prítomný jednoduchý čas , budúci čas will


Poradie hlavnej a vedľajšej vety sa môže vymeniť, ale bez použitia čiarky