- vzniká v 50. rokoch

- vznikol ako protipól Balzacovho románu

- znamená nové zásady písania prózy

- filozofický základ na.li v pozitivizme a novopozitivizme

Znaky:

1. tvrdia, .e nie je mo.né v jednom diele zobraziť celú tematiku, tvrdia, .e román sa musí zamerať

len na jednu tému

2. odmietli dejovosť románu, tradičnú kompozíciu, tradičného hrdinu

3. spisovatelia sa nezamerali na objektívny svet, z objektívneho sveta zachytávajú len fragmenty

tvrdia, .e román má byť chaotický a kde-tu sa má vyskytnúť určitý dej

4. priviedli literárneho hrdinu, ktorý vystupuje ako blúdiaci tieň . nemá tvár, nemá pamäť

- tieto postavy sa majú pohybovať v neznámom, bli..ie neurčenom prostredí (postava bez

vývoja a bez psychologizácie)

- postava nemá meno, má len gramatickú kategóriu

- medzi postavami neexistuje dialóg

- základom: vnútorný monológ tieňa

5. vyu.ili psychoanalýzu Freuda, rýchle striedanie obrazov my.lienok (filmová technika

6. romány si vy.adujú vyspelého čitateľa

Predstavitelia:

Nikola Serratová

Alain Robbe-Grillet (grijó)

Michal Butor

Claude Simon