Novácke chemické závody

 

NCHZ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Novácke chemické závody, a.s. (NCHZ, a.s.) sú významným slovenským chemickým podnikom. Počas svojej 61-ročnej výrobnej činnosti zohrali a v súčasnosti zohrávajú významnú úlohu v regióne Hornej Nitry. Výrobné prevádzky, začlenené do piatich výrobných cechov, sú zamerané na výrobky anorganickej a organickej chémie, na výrobu a spracovanie polyvinylchloridu (PVC). Zo širokej palety výrobkov možno spomenúť chlór, acetylén, hydroxid sodný, monomér , PVC, okenné profily a dalsie iné produkty . NCHZ, a.s. sú zároveň monopolným výrobcom karbidu vápnika na Slovensku. NCHZ, a.s. sú taktiež prevádzkovateľom mechanicko-biologickej čistarne odpadových vôd (MB ČOV), kde sa okrem organicky znečistených vôd z podniku čistia aj splaškové komunálne vody z mesta Novák. Každým rokom sa sprísňujú ekologické predpisy, ktoré nútia producentov zosúlaďovať ich výroby s ekologickou legislatívou, čím dochádza k zmierňovaniu resp. znižovaniu vplyvu týchto výrob na jednotlivé zložky životného prostredia. Aj NCHZ venujú veľkú pozornosť tejto problematike. V posledných rokoch bolo realizovaných viacero akcií, ktoré výrazne znížili vplyv existujúcich výrob na jednotlivé zložky životného prostredia a prispeli tak k ozdraveniu nášho regiónu. V roku 1994 bol spracovaný komplexný “Program ochrany životného prostredia”, ktorý sa každoročne aktualizuje. Jeho hlavným cieľom je zosúladenie súčasného stavu v oblasti kvality ovzdušia, vodného a odpadového hospodárstva v podniku s platnými predpismi. Dosiahnutie tohto súladu sa uskutočňuje novými investičnými akciami menšieho, ale aj rozsiahlejšieho charakteru, alebo v rámci prevádzky - údržbou alebo zámenou jestvujúcich zariadení, úpravami v technológiách a pod.

 

Oblasti ochrany ovzdušia je v NCHZ venovaná mimoriadna pozornosť, o čom svedčí fakt, že v roku 1994 v súvislosti s platnosťou nových zákonov a predpisov v tejto oblasti bol vypracovaný “Program ochrany ovzdušia do roku 1998”. Tento Program vychádzal zo skutočného stavu zaťaženia ovzdušia zdrojmi znečisťovania a stanovoval potrebu ich riešení. Program bol neskôr aktualizovaný a akcie pre oblasť ovzdušia boli zahrnuté do komplexného “Programu OŽP”.

 

Akcie uskutočňované s cieľom zníženia negatívnych vplyvov na životné prostredie sa však realizovali aj pred vypracovaním týchto programov.

Jednou z významných akcií, realizovaných v NCHZ koncom osemdesiatych a začiatkom deväťdesiatych rokov, tj.ešte pred vypracovaním Programu ochrany ovzdušia a komplexným Programom OŽP bola investičná akcia “Ozdravné opatrenia VC/PVC”.

 

Za účelom efektívneho využitia uvoľnenej čistiacej kapacity MB ČOV bola v roku 1993 spracovaná nová “koncepcia čistenia odpadových vôd”. Do novej koncepcie boli zaradené viaceré akcie, ktoré sa v priebehu ďalších rokov realizovali Všetky tieto vody sa v súčasnosti dopravujú na MB ČOV, kde sa aj čistia. Realizovaním uvedených akcií sa znížilo zaťaženie odpadových vôd organického charakteru v sledovanom ukazovateli - biologickej spotrebe kyslíka (BSK5) asi o 80 t/rok Zvláštna pozornosť sa venuje nebezpečným odpadom, kde je podnik povinný zabezpečiť ich správne uskladnenie a priebežné zneškodňovanie napr. prostredníctvom externých organizácií.

 

Významnou akciou v oblasti odpadového hospodárstva bola v druhom polroku 2000 realizácia technických opatrení na skládke TKO a PTO Brezina Nováky, ktorých hlavným cieľom bolo uzavretie a jej príprava na rekultiváciu, čím sa má zabezpečiť ochrana životného prostredia pred negatívnymi účinkami skládky. Pre zabezpečenie vhodného skladovania nebezpečných odpadov boli zakúpené EKO-sklady.

 

Odbor ochrany životného a pracovného prostredia vznikol v NCHZ, a.s. v roku 1992 ako odozva na rýchle a významné zmeny v ekologickej legislatíve. Ako samostatná organizačná jednotka prevzal na seba zodpovednosť za zabezpečovanie komplexnej činnosti v oblasti ochrany životného prostredia, počnúc identifikáciou problémov a končiac zavádzaním systému ekologického riadenia v podniku.

 

V dôsledku viac ako 40-ročnej intenzívnej priemyselnej výroby v oblasti Novák patrí táto oblasť medzi najviac znečistené oblasti na strednom Slovensku. Aj Nováckym chemickým závodom záleží na znovuozdravení prostredia, v ktorom žijeme. Svojimi pripravovanými akciami sa snaží nielen zlepšiť doterajší stav a pripraviť nám a mladšej generácii zdravšie a lepšie životné prostredie, ale aj ďalšiu existenciu podniku a tým aj sociálne zabezpečenie svojich pracovníkov a ich rodín.