Čo sú neživé zložky prostredia?

Neživé zložky prostredia sú nevyhnutné pre život organizmov.

Neživé zložky prostredia sú súčasťou neživej prírody a patrí medzi ne:

 • slnečná energia,

 • svetlo,

 • teplo,

 • voda,

 • vzduch,

 • pôda.


 

Vzduch

Vzduch a najmä jeho zložky kyslík a oxid uhličitý sú ďalšou základnou podmienkou života na Zemi. Okrem kyslíka a oxidu uhličitého obsahuje vzduch dusík, vodnú paru, prach a rôzne nečistoty.

Kyslík potrebujú rastliny a živočíchy na dýchanie, dopĺňa sa do vzduchu pri fotosyntéze, ktorá prebieha v zelených rastlinách.

Oxid uhličitý potrebujú zelené rastliny pri procese fotosyntézy, tým ho odčerpávajú zo vzduchu, kde sa dostáva pri dýchaní organizmov, tlení, horení, spaľovaní palív, priemyselnou výrobou.

Dusík potrebujú rastliny pre svoj rast, prijímajú ho v živinách z pôdy. Využívajú ho najmä na tvorbu stavebných látok – bielkovín. Živočíchy dusík získavajú z rastlinnej potravy.


 

Voda

Voda je ďalšou nevyhnutnou podmienkou života na Zemi.

Voda je súčasťou telových buniek všetkých organizmov, je potrebná pri fotosyntéze, dýchaní a látkovej výmene. Rastliny získavajú vodu z pôdy koreňmi, živočíchy ju získavajú pitím, v potrave, pokožkou.

Voda je životným prostredím pre mnohé organizmy, napríklad pre ryby, riasy, vodné rastliny.


Zdrojom vody na Zemi je:

 • povrchová voda,

 • podzemná voda,

 • zrážková voda,

 • vodná para,

 • ľadovce.


Nároky rastlín na vodu sú rôzne. Podľa toho rastliny delíme na:

 • vodné rastliny, napríklad lekno biele,

 • vlhkomilné rastliny, napríklad papraď samčia,

 • suchomilné rastliny, napríklad kaktusy.


http://en.wikipedia.org/wiki/Nymphaea_alba

Lekno biele – vodná rastlina

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cactus

Kaktus – suchomilná rastlina

 

Rastliny regulujú množstvo vody napríklad vyparovaním, prieduchmi v listoch, voskovými povlakmi na listoch, premenou listov na tŕne, vytváraním zásob vody v koreňoch, stonkách, listoch, plodoch, atď.


Nároky živočíchov na vodu sú rôzne. Podľa toho živočíchy delíme na:

 • vodné živočíchy,

 • suchozemské živočíchy.


 

Vodné živočíchy delíme na:

 • živočíchy žijúce vo vode – ryby, vodné bezstavovce, planktón,

 • živočíchy žijúce na povrchu vodnej hladiny – korčuliarka, niektoré pavúky,

 • živočíchy žijúce na spodnej hladine vody – larvy komárov,

 • živočíchy žijúce na dne (vodný hmyz, niektoré mäkkýše, rak).

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Astacus_astacus

Rak riečny – vodný živočích žijúci na dne bahnitých tečúcich vôd

 


Suchozemské živočíchy, ktorých životným prostredím je aj voda, sú chránené pred nadmerným vlhkom prostredia:

 • kutikulou – napríklad hmyz,

 • hustým mastným perím – napríklad vodné vtáky – kačica, hus,

 • hustou srsťou – napríklad vodné cicavce – vydra riečna, bobor, ondatra.


http://en.wikipedia.org/wiki/European_otter

Vydra riečna je chránená pred nadmernou vlhkosťou hustou srsťou

 


Pôda

Pôda je ďalšou nevyhnutnou podmienkou pre život na Zemi.

Pôda obsahuje vodu, vzduch, minerálne látky, biogénne prvky, stopové prvky ako je jód, železo, zinok, nerozložené zvyšky organizmov a produkty rozkladu organizmov.


Pôda je potrebná ako:

 • zdroj živín a stanovište pre rastliny, rastliny sú upevnené v pôde koreňmi,

 • životné prostredie pre mnohé pôdne organizmy - napríklad pre krta, dážďovku, stonôžku,

 • úkryty pre mnohé živočíchy – napríklad pre hraboše, myši, líšky,

 • podložka, po ktorej sa pohybujú živočíchy - mäkkýše, hmyz, plazy, obojživelníky, vtáky, cicavce.Zopakujte si:
1. Čo patrí medzi neživé zložky prostredia?
2. Prečo je pre organizmy dôležité slnečné žiarenie?
3. Ktoré rastliny zaraďujeme medzi svetlomilné, tieňomilné a temnomilné?
4. Ako reagujú živočíchy s nestálou teplotou tela na teplotu vonkajšieho prostredia?
5. Ako sa dopĺňa kyslík v ovzduší?
6. Prečo je voda potrebná pre život na Zemi?
7. Prečo je pôda nevyhnutná pre organizmy?

Použitá literatúra:
Uhereková, M. a kol.: Biológia pre 8. ročník základnej školy a 3. Ročník gymnázia s osemročným štúdiom, SPN – Mladé letá, s.r.o., Bratislava, 2011. s. 92-95.
Rogers, K. a kol.: Školská encyklopédia. Čo by som mal vedieť o svete okolo nás. Viktoria Print, spol. s r.o., Košice, 2005. 448 s.

Zdroje obrazkov:
http://en.wikipedia.org/wiki/Nymphaea_alba
http://en.wikipedia.org/wiki/Cactus
http://en.wikipedia.org/wiki/Astacus_astacus
http://en.wikipedia.org/wiki/European_otter