Vypracovala: Mgr. Kristínová

 

 

Všetko okolo nás, čo nevytvoril človek, sa nazýva príroda.

 

Prírodu tvoria prírodniny. Prírodu delíme na:

 • živú prírodu,

 • neživú prírodu.

 

Živá príroda

 

Živú prírodu tvoria živé prírodniny, ktoré nazývame organizmy. Ich telo tvoria orgány. Organizmy vykonávajú rôzne životné procesy – prijímajú potravu, dýchajú, rastú, pohybujú sa, rozmnožujú sa, reagujú na podnety z okolia, hynú. Medzi živé prírodniny patria baktérie, huby, rastliny a živočíchy.

 

Neživá príroda

 

Neživú prírodu tvoria neživé prírodniny.  Môžu meniť svoj tvar, ale nie sú živé, nerastú.  Medzi neživé prírodniny patrí  slnko, voda, vzduch, pôda, minerály a horniny. Vedy, ktoré sa zaoberajú neživou prírodou sa nazývajú geovedy – vedy o Zemi. Patria sem napríklad geologické vedy a geografické vedy.

 

Neživá príroda

 

Závislosť neživej prírody na organizmy

 

Neživá príroda je veľmi dôležitá pre všetky živé organizmy. Organizmy sú závislé od hlavných zložiek neživej prírody. Potrebujú ich pre svoj rast, vývin, prijímanie potravy, dýchanie a podobne.

 

Hlavnými zložkami neživej prírody sú:

 • slnečné svetlo a teplo,

 • voda,

 • vzduch,

 • minerály,

 • horniny,

 • pôda.

 

 • Slnečné svetlo a teplo je nevyhnutnou podmienkou fotosyntézy rastlín.

 • Voda je základnou podmienkou pre všetky organizmy.

 • Vzduch  poskytuje organizmom kyslík na dýchanie a oxid uhličitý nevyhnutný pre výživu rastlín.  

 • Pôda poskytuje organizmom životné prostredie a rôzne živiny – minerálne látky z hornín.

 

Vplyv organizmov na neživú prírodu

 

Organizmy potrebujú pre svoj život zložky neživej prírody, ale zároveň organizmy vplývajú na procesy neživej prírody.

 

Napríklad drobné živočíchy – mikroorganizmy, obrúčkavce a článkonožce sa podieľajú na vzniku pôdy, odumreté časti tiel rastlín a živočíchov tvoria humus.

 

 

Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Lumbricus.terrestris.jpg

 

 

Dážďovka zemná sa podieľa na vzniku pôdy

 

 

 

Korene rastlín ovplyvňujú neživú prírodu tým, že vylučujú látky, ktoré napomáhajú zvetrávaniu hornín a minerálov.

 

 

Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Uracher_Wasserfall_Ausgewaschene_Wurzel.jpg

 

 

Korene stromu

 

 

 

Lišajníky svojimi hubovými vláknami prenikajú do horniny a rozrušujú ju.