Vypracovala: Božena HorváthováAž do Newtonových čias prevládala predstava, ktorú zaviedol staroveký filozof ARISTOTELES (384 - 322pred n.l .). Podľa tejto predstavy žiadny pohyb sa nekoná bez vonkajšej príčiny – príčinou pohybu je sila.

 

Newton zavrhol túto predstavu a pre pohyb telesa zaviedol dva rovnocenné pohybové stavy, ktoré sa zachovávajú, ak na teleso nepôsobí žiadna vonkajšia sila:

1. pokoj

2. pohyb rovnomerný priamočiary

 

V roku 1687 vyšla od Newtona kniha Matematické základy prírodných vied, kde majú významné miesto tri pohybové zákony.

 

Prvý pohybový zákon ( zákon zotrvačnosti) : Každý hmotný bod v inerciálnej sústave zotrváva v pokoji alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe, kým nie je nútený vonkajšími silami tento svoj stav zmeniť.

 


Zákon charakterizuje zotrvačnosť ako základnú vlastnosť telies.

Pohybujte sa tanierom s vodou v rukách.

Pozorujte pohyb vodnej hladiny pri vašom zastavení.


 

Sila je fyzikálna veličina. Pôsobenie sily na teleso sa môže prejaviť deformačným alebo pohybovým účinkom. Silu môžeme merať prístrojom – silomerom. Jeho hlavnou súčiastkou je pružina. Priamu úmernosť medzi predĺžením a veľkosťou F pôsobiacej sily vyjadruje vzťah F = k . x , k - konštanta úmernosti, tuhosť pružiny. Tuhosť pružiny sa číselne rovná sile, ktorá by bola potrebná na jednotkové predĺženie. = 1 N

 

 

Ďalej sa Newton zaoberal úvahami ako závisí zrýchlenie telesa od sily, ktorá naň pôsobí. Vychádzajúc zo skúseností a experimentov si uvedomil, že zmena rýchlosti v zrýchleného pohybu má ten istý smer ako pôsobiaca sila F a že jej veľkosť závisí od veľkosti silového pôsobenia.

 

Svoje poznatky zovšeobecnil do druhého zákona ( zákona sily) . Tento zákon sa dá zapísať rôznymi spôsobmi. Napr.: Aby mal hmotný bod s hmotnosťou m v inerciálnej vzťažnej sústave zrýchlenie a, musia naň okolité objekty pôsobiť výslednou silou F = m. a

 

Z tohto zákona vyplýva :

 

Teleso sa pohybuje rovnomerne spomalene, ak naň pôsobí stála sila proti smeru jeho pohybu.

 

Teleso sa pohybuje rovnomerne zrýchlene, ak naň pôsobí stála sila v smer jeho pohybu.

 

Teleso zotrváva v stave pokoja alebo pohybu priamočiareho rovnomerného, ak naň nepôsobia vonkajšie sily.

 

 

Tento zákon môžeme vyjadriť aj :

 


 

Údaj na oboch silomeroch je rovnaký. Pri vzájomnom pôsobení telies majú teda sily, ktorými tieto telesá navzájom pôsobia, rovnakú veľkosť a opačný smer.

 

 

Tento poznatok je obsahom tretieho Newtonovho zákona :

Dva hmotné body navzájom pôsobia rovnako veľkými silami opačného smeru.

Jednu z týchto síl nazývame akcia, druhú reakcia.

Akcia a reakcia súčasne vznikajú a súčasne zanikajú.


 

Úlohy:

 

1. Akú veľkú hybnosť má automobil, ktorý sa pohybuje rýchlosťou 40 km.h-1 a má hmotnosť 500kg?

2. Auto s hmotnosťou 800kg sa rozbieha po vodorovnej vozovke. Motor auta pôsobí silou 960N. Aké veľké zrýchlenie dosiahne auto za 30s.

3. Dvaja žiaci ťahajú za niť, každý silou 50N. Pretrhne sa niť, ak vydrží ešte ťah 80N?


Použitá literatúra:

Fyzika pre 1. ročník gymnázia Vachek, Bednažík

Fyzika pre 1. ročník gymnázií Koubek, Šabo