Vypracovala: PaedDr. Jana Hanesová

 


 

 

Neurčité zámená s charakterom neurčitých čísloviek sa významovo dotýkajú neurčitých čísloviek. Uvádzajú neurčitý počet osôb a vecí. Formálne majú charakter prídavných mien, niektoré aj tvar neurčitých čísloviek. Môžu sa vyskytovať:

 

 • samostatne

 • v zhodnom prívlastku ako prídavné mená 

Medzi neurčité zámená, ktoré majú charakter neurčitých čísloviek zaraďujeme nasledovné zámená: wenig- málo, máloktorý, viel - mnoho, mnohí, veľa, ander - iný, ostatní, einig- niekoľko, niektorí, einzeln- jednotlivý, sämtlich- všetok, všetky.


 

 

Zámená wenig a viel.


 

Tieto zámená sa môžu vyskytovať samostatne alebo v spojení s podstatným menom. Môžu sa skloňovať alebo zostať nesklonné.Nesklonný tvar zámena wenig a viel:

 

 • wenig a viel tu fungujú ako neurčité číslovky

 • nesklonné zostávajú aj v spojení s nepočítateľnými podstatnými menami, ktoré sa používajú bez člena, predovšetkým s názvami látok, potravín a s abstraktnými podstatnými menami.Napr.

 

Er kann dir nur wenig Geld geben.

On ti môže dať len málo peňazí.


Die Kinder brauchen viel Freizeit.

Deti potrebujú veľa voľného času.


Maria hat nur wenig Kuchen gegessen.

Mária zjedla len málo koláča. • k týmto zámenám je možné pridať ešte 2. stupeň do viel – mehr (viac)Napr.


Ich brauche viel mehr Zeit dafür.

Potrebujem na to oveľa viac času.


Sie will mehr Geld haben.

Ona chce mať viac peňazí.Forma mehr sa používa takisto v spojení s podstatnými menami v množnom čísle.Väčšinou sa jedná o porovnávanie.Napr.


Hier waren mehr Mädchen als Jungen.

Boli tu viac dievčatá ako chlapci.Skloňovateľný tvar zámen wenig a viel

 

 • zámená wenig a viel sa skloňujú, ak stoja pred podstatným menom v pozícii prívlastku alebo stoja samostatne. Majú tvary určitého člena. Skloňované tvary sa objavujú hlavne v množnom čísle.Napr.


Viele sind gekommen, aber wenige haben geholfen.

Mnohí prišli, ale len máloktorí pomohli. • Zámená wenig viel sa vyskytujú aj v jednotnom čísle stredného rodu a skloňujú sa ako určitý člen.Napr.


In der Arbeit war ich mit vielem zufrieden.

V práci som bola s mnohým spokojná. • K tvaru viele možno pridať ešte jeho stupňované tvary: mehrere (viacero, niektorí,mnohí), die meisten (väčšina).Napr.


In der Schule habe ich mehrere Freunde.

V škole mám mnohých priateľov. • S určitým členom sa vielwenig skloňujú ako prídavné menáNapr.


Peter musste mit den vielen Koffern umsteigen.

Peter musel s mnohými kuframi prestupovať.
Zámená einig-, einzeln-, ander-.

 

 

Zámená eing-, einzeln-, ander-, majú koncovky určitého člena a používajú sa hlavne v množnom čísle.Napr.


Wir verbringen hier einige Tage.

My tu strávime niekoľko dní. • Ak stoja tieto zámená s členom, správajú sa ako prídavné mená po členeNapr.


Die anderen Leute sind zu Hause geblieben.

Tí ostatní ľudia zostali doma. • Tieto zámená majú aj tvar jednotného čísla stredného roduNapr.


Maria weiß schon einiges.

Mária už niečo vie. • Od zámena ander- existujú aj tvary jednotného čísla der andereein anderer (druhý, iný) Skloňujú sa ako prídavné meno po určitom alebo neurčitom člene.Napr.


Ich wollte das rote Auto. Ich habe aber ein anderes gekauft.

Ja som chcel to červené auto. Ja som ale kúpil iné. • Zámeno ander sa často použiva vo dvojici der eine – der andere (prvý – druhý)Napr.


Die einen wollen ins Restaurant gehen, und die anderen wollen zu Hause essen.

Jedni chcú ísť do reštaurácie, druhí chcú jesť doma.
Kontrolne otázky:


 1. Ktoré neurčité zámená majú charakter neurčitých čísloviel?

 2. Ako sa vyskytujú vo vetách zámená zámená viel a venig?

 3. Kedy sú zámená viel a wenig nesklonné?

 4. Kedy sa viel a wenig skloňujú ako prídavné mená?

 5. Ako sa skloňujú zámená eing-, einzeln-, ander- s členmi?


 

 

Použitá literatúra:


Zmaturuj z nemeckého jazyka

Príručná gramatika nemčiny

Themen aktuell