Pronomi indefiniti - Neurčité zámená

Neurčité zámená označujú osoby, zvieratá alebo veci. Na rozdiel od prídavného mena nerozvíjajú podstatné meno ale ho zastupujú.

 

Neurčité zámená rozdeľujeme do dvoch skupín:

  • Prvú skupinu tvoria neurčité zámená, ktoré môžu byť aj neurčitými prídavnými menami.

  • Druhú skupinu neurčitých zámen tvoria tie, ktoré nemôžu byť prídavnými menami. Všetky sú nemenné.



Použitá literatúra:
Talianska gramatika, Michal Hľušík, 2001