Vypracovala: PaedDr. Jana Hanesová


 

 

Neurčité zámená odkazujú alebo ukazujú na osobu, vec, miesto atď. len všeobecne teda neurčito. Vo vete môžu vystupovať samostatne, keď zastupujú bližšie neurčenú osobu alebo vec, prípadne v spojení s podstatným menom, ktorému dávajú charakter neurčitosti.



Neurčité zámená stojace samostatne – tieto neurčité zámená stoja vo vete väčšinou vo funkcii podmetu alebo predmetu. Samostatne sa vyskytujú nasledovné neurčité zámená:


 • jemand (niekto), niemand (nikto) – odkazujú na osobu. Tieto zámená nerozlišujú rod. Skloňujú sa ako člen určitú a používajú sa v jednotnom čísle . V 3. a 4. páde môžu byť bez koncovky, predovšetkým ak stoja pred prídavným menom.



Napr.

 

Hörst du jemanden kommen?

Počuješ niekoho prichádzať?


Ich will mit niemand anderem sprechen als mit ihr.

Ja nechem s nikým iným hovoriť, len s ňou.


 

 • etwas (niečo) a nichts (nič) – odkazujú na veci a sú nesklonné. Etwas sa v spojení s látkovými a nepočítateľnými podstatnými menami používa vo význame slovenského „trochu“.



Napr.


Siehst du etwas Interessantes?

Vidíš niečo zaujímavé?


Maria will von nichts hören.

Mária nechce o ničom počuť.



 • Neurčité zámeno man nemá v slovenčine ekvivalent. Je to všeobecný neurčitý podmet alebo predmet vo vete so všeobecnou platnosťou, ak pôvodca deja nie je dôležitý. Zámeno man môže označovať ľubovoľného človeka, alebo množstvo neznámych ľudí. Man sa vyskytuje len v jednotnom čísle, vlastný tvar má len pre 1. pád. Tvary 3. a 4. pádu preberá od neurčitého člena. Zámeno man sa vždy spája s 3. osobou jednotného čísla. Do slovenčiny sa prekladá neosobnou zvratnou väzbou, 3. osobou množného čísla, 1. osobou množného čísla, alebo výrazom „človek“, „ľudia“.



Napr.


Hier kocht man schlecht.

Tu sa zle varí.


Wie schreibt man dieses Wort?

Ako sa píše toto slovo?


Das weiß man nie.

To človek nikdy nevie.


Hier darf man nicht rauchen!

Tu sa nesmie fajčiť!



Neurčitý, neosobný podmet man treba odlíšiť od neosobného zámena es, ktoré má len gramatickú funkciu.



Napr.


Es friert schon wieder.

Už zasa mrzne.



 • Neurčité zámená einer (jeden, nejaký, niekto), keiner (žiadny, nikto) sa v samostatnom postavení skloňujú ako neurčitý člen.



Napr.


Keiner beschwerte sich über das essen.

Nikto si nesťažoval na jedlo.


Einer von uns musste dort sein.

Jeden z nás tam musel byť.



Neurčité zámená stojace samostatne alebo s podstatným menom – nasledovné zámená sa môžu vo vete vyskytovať samostatne, ale tiež v spojení s podstatným menom:



 • Neurčité zámeno jeder, jede, jedes (každý, kdekto), mn. číslo alle (všetci), mancher, manche, manches (hociktorý, hocikto), mn.čislo manche (mnohí, mnohé), welcher, welche, welches (nejaký), mn. číslo welche (nejakí, nejaké) sa skloňujú rovnako ako určitý člen. Môžu stáť aj na mieste určitého člena pred podstatným menom a nahrádzať ho. Jeder, jede, jedes (každý, každá, každé) sa používa len v jednotnom čísle. Odkazuje na jednotlivé osoby alebo veci. Pre tvar množného čísla sa používa tvar alle.



Napr.


Ich gebe das Geschenk jedem Kind.

Ja dám darček každému dieťaťu.


Sie hilft gern allen Leuten.

Ona pomôže rada všetkým ľuďom.


Jeder Mensch braucht Liebe.

Každý človek potrebuje lásku.


Alle gehen schon in die Schule.

Všetci už idú do školy.



Častica „irgend“ v spojení s neurčitými zámenami zdôrazňuje a zosilňuje účinok neurčitého zámena. Tak vznikajú tvary irgendetwas (niečo, čosi), irgendjemand (niekto, ktokoľvek), irgendwelche (nejaké).



Napr.


Sie hat zur Zeit irgendwelche Probleme.

Teraz má nejaké problémy.


Irgendjemand hat es vergessen.

Niekto to zabudol.



Niektoré slovenské neurčité zámená nemajú v nemčine ekvivalenty. Preto ich vyjadrujeme rôznym spôsobom.



Napr.


Čokoľvek – irgendwas, egal was,

Ktokoľvek – irgendwer, egal wer

Kdekto – jedermann,

Kdečo – alles Mögliche,

 

 

 

Kontrolne otázky:

 

 1. Ako vystupujú vo vete neurčité zámená?

 2. Ako sa skloňuje neurčité zámeno „jemand“ a čo vyjadruje?

 3. Uveďte príklad použitia zámena „niemand“ vo vete!

 4. S ktorou osobou sa spája neurčité zámeno „man“?

 5. Ako prekladáme neurčité zámeno „man“ do slovenčiny?

 6. Čo spôsobuje častica „irgend“ v spojení s neurčitým zámenom?



 

Použitá literatúra:

 

Themen aktuell 2

Zmaturuj z nemeckého jazyka

Príručná gramatika nemčiny