Neurčité zámená 2. (Indefinitive pronouns)

Neurčité zámená sú zámená, ktoré  neodkazujú na určitú osobu, miesto, alebo vec.

Neurčité zámeno

Význam

Both

obidvaja, obidve

Either

jeden alebo druhý z dvoch, hociktorý z dvoch

jeden aj druhý, obidvaja, obidve

Neither, not either

ani jeden ani druhý, žiadny (z dvoch)

vyjadrenie záporu

 

Výrazy both, either, neither, not either – vyjadrujú jeden, dva, alebo aj žiaden výber z dvoch možných možností.

Both – používame s podstatnými menami v množnom čísle

Either – používame s podstatnými menami v jednotnom čísle

Neither – používame s podstatnými menami v jednotnom čísle

- Both flats are on the first floor.

(Oba byty sú v prvom poschodí.)

- You can go by either road.

(Môžeš ísť jednou nebo druhou cestou – sú dve.)

- There are houses at either side of the street.

(Po obidvoch stranách ulice sú domy.)

- I do not know, neither does he.

(Ja to neviem a on tiež nie.)

- He will not work, neither will I.

(On nebude pracovať a ja tiež nie.) 

 

Ak po neurčitom zámene nasleduje osobné zámeno použijeme predložku of. Predložku of použijeme po neither, either aj keď ak za nimi nasleduje určitý člen, ukazovacie alebo privlastňovacie zámeno.    

 

- They know both of them.

(Poznajú obidvoch.)

- Neither of them came.

(Ani jeden – z obidvoch – neprišiel.)

- Either of you can do it.

(To môže urobiť ktokoľvek z vás – dvoch.)

- I don‘t like either of Mike’s friends.

 (Nepáči sa mi ani jeden z Mikových – dvoch – kamarátov.)

- We can use either of these examples.

(Môžeme použiť ktorýkoľvek z týchto – dvoch – príkladov.)