Neurčité zámená 2. (Indefinitive pronouns)

Neurčité zámená sú zámená, ktoré  neodkazujú na určitú osobu, miesto, alebo vec.

Neurčité zámeno

Význam

Both

obidvaja, obidve

Either

jeden alebo druhý z dvoch, hociktorý z dvoch

jeden aj druhý, obidvaja, obidve

Neither, not either

ani jeden ani druhý, žiadny (z dvoch)

vyjadrenie záporu

 

Výrazy both, either, neither, not either – vyjadrujú jeden, dva, alebo aj žiaden výber z dvoch možných možností.

Both – používame s podstatnými menami v množnom čísle

Either – používame s podstatnými menami v jednotnom čísle

Neither – používame s podstatnými menami v jednotnom čísle

- Both flats are on the first floor.

(Oba byty sú v prvom poschodí.)

- You can go by either road.

(Môžeš ísť jednou nebo druhou cestou – sú dve.)

- There are houses at either side of the street.

(Po obidvoch stranách ulice sú domy.)

- I do not know, neither does he.

(Ja to neviem a on tiež nie.)

- He will not work, neither will I.

(On nebude pracovať a ja tiež nie.) 

 

Ak po neurčitom zámene nasleduje osobné zámeno použijeme predložku of. Predložku of použijeme po neither, either aj keď ak za nimi nasleduje určitý člen, ukazovacie alebo privlastňovacie zámeno.    

 

- They know both of them.

(Poznajú obidvoch.)

- Neither of them came.

(Ani jeden – z obidvoch – neprišiel.)

- Either of you can do it.

(To môže urobiť ktokoľvek z vás – dvoch.)

- I don‘t like either of Mike’s friends.

 (Nepáči sa mi ani jeden z Mikových – dvoch – kamarátov.)

- We can use either of these examples.

(Môžeme použiť ktorýkoľvek z týchto – dvoch – príkladov.)

 

Neurčité zámená neither, either môžeme použiť i v odpovediach na otázky, v ktorých si vyberáme z dvoch možností.

- Is she from Italy or Spain? Neither. She´s from Brazil.

(Pochádza z Talianska alebo Španielska? Ani z jedného. Je z Brazílie)

- Would you like some tea or coffee? Either. I like both.

(Dáte si čaj alebo kávu? Čokoľvek. Mám rád oboje.)

 

BOTH s AND, EITHER s OR a NEITHER s NOR tvoria dvojice:

 

BOTH – AND

aj ... aj , ako ... tak 

EITHER – OR

buď ... alebo

NEITHER – NOR

ani …. ani

 

 - Both you and I know she’s very clever.

(Tak ako ty aj ja viem, že je veľmi chytrá.)

 - Their son is both rude and cheeky.

(Ich syn je aj neposlušný aj drzý.)

- Either Mike or Mary will wait for you.

(Buď mike alebo Mary na teba počkajú.)

- He is not well, he will neither eat nor drink.

(Necíti sa dobre, nebude ani jest ani piť.)

 - You can either write a letter or send a postcard.

(Môžeš buď napísať list alebo poslať pohľadnicu.)Zopakujte si:
1. V akom význame používame neurčité zámeno both?
2. V akom význame používame neurčité zámeno either?
3. Aké podstatné mená používame s neurčitými zámenami neither, either?
4. V akom význame používame either...or?
5. V akom význame používame neither...nor?


Použitá literatúra:
SWAN, M. – WALTER, C.: The Good Grammar Book. 1.vyd. Oxford: University Press, 2001. ISBN 0-19-431520-7
ALEXANDER,L.G.: LONGMAN ENGLISH GRAMMAR PRACTICE for intermediate students. 1 vyd. New York: Longman publishing, 1990. ISBN 0-582-04500-2


Zdroje obrazkov:
http://www.texosophy.com/tag/when-its-hard-to-say-either-way-its-probably-both-or-neither-its-hard-to-say/.
https://englishems.wordpress.com/2010/11/08/either-neither-both/