Neurčité zámená 2. (Indefinitive pronouns)

Neurčité zámená sú zámená, ktoré  neodkazujú na určitú osobu, miesto, alebo vec.

 

Neurčité zámeno

Význam

Both

obidvaja, obidve

Either

jeden alebo druhý z dvoch, hociktorý z dvoch

jeden aj druhý, obidvaja, obidve

Neither, not either

ani jeden ani druhý, žiadny (z dvoch)

vyjadrenie záporu

 

Výrazy both, either, neither, not either – vyjadrujú jeden, dva, alebo aj žiaden výber z dvoch možných možností.

v Both – používame s podstatnými menami v množnom čísle

v Either – používame s podstatnými menami v jednotnom čísle

v Neither – používame s podstatnými menami v jednotnom čísle

 

- Both flats are on the first floor.

(Oba byty sú v prvom poschodí.)

- You can go by either road.

(Môžeš ísť jednou nebo druhou cestou – sú dve.)

- There are houses at either side of the street.

(Po obidvoch stranách ulice sú domy.)

- I do not know, neither does he.

(Ja to neviem a on tiež nie.)

- He will not work, neither will I.

(On nebude pracovať a ja tiež nie.) 

 

Ak po neurčitom zámene nasleduje osobné zámeno použijeme predložku of. Predložku of použijeme po neither, either aj keď ak za nimi nasleduje určitý člen, ukazovacie alebo privlastňovacie zámeno.    

 

- They know both of them.

(Poznajú obidvoch.)

- Neither of them came.

(Ani jeden – z obidvoch – neprišiel.)

- Either of you can do it.

(To môže urobiť ktokoľvek z vás – dvoch.)

- I don‘t like either of Mike’s friends.

 (Nepáči sa mi ani jeden z Mikových – dvoch – kamarátov.)

- We can use either of these examples.

(Môžeme použiť ktorýkoľvek z týchto – dvoch – príkladov.)

 

Neurčité zámená neither, either môžeme použiť i v odpovediach na otázky, v ktorých si vyberáme z dvoch možností.

- Is she from Italy or Spain? Neither. She´s from Brazil.

(Pochádza z Talianska alebo Španielska? Ani z jedného. Je z Brazílie)

- Would you like some tea or coffee? Either. I like both.

(Dáte si čaj alebo kávu? Čokoľvek. Mám rád oboje.)

 

BOTH s AND, EITHER s OR a NEITHER s NOR tvoria dvojice:

 

BOTH – AND

aj ... aj , ako ... tak 

EITHER – OR

buď ... alebo

NEITHER – NOR

ani …. ani

 

 - Both you and I know she’s very clever.

(Tak ako ty aj ja viem, že je veľmi chytrá.)

 - Their son is both rude and cheeky.

(Ich syn je aj neposlušný aj drzý.)

- Either Mike or Mary will wait for you.

(Buď mike alebo Mary na teba počkajú.)

- He is not well, he will neither eat nor drink.

(Necíti sa dobre, nebude ani jest ani piť.)

 - You can either write a letter or send a postcard.

(Môžeš buď napísať list alebo poslať pohľadnicu.)

 

Either vs. Both

·      Ak  použijeme both, myslíme oboje.

·      Ak použijeme either, myslíte buď jedno nebo druhé.

 

-Which should I have? The steak or the pasta?
-Either. They are both very good. 

 

Pozor na možnú zmenu vo význame:

Rovnaký význam:

Rozdielny  význam:

-Which dress should I wear?

-Doctor, should I take these pills or the antibiotics? 

-Either dress will look good.

-Either. You can choose. They are actually the same.  

-Both dresses will look good.  

-Both. You need to take these pills together with the antibiotics.  

 

Pozor na jednotné a množné číslo:

- There were people standing on either side of the road.

(Ľudia tam stáli na každej strane cesty.)

- There were people standing on both sides of the road. 

(Ľudia tam stáli na oboch stranách cesty.)

 

Posledné vety majú rovnaký význam ale so slovíčkom either sa viaže jednotné číslo, pretože do úvahy berieme každú stranu ulice zvlášť (na jednej aj na druhej strane). Po slovíčku both je však množné číslo, pretože sa ulice berú do úvahy spolu (po oboch stranách).Zopakujte si:
1. V akom význame používame neurčité zámeno both?
2. V akom význame používame neurčité zámeno either?
3. Aké podstatné mená používame s neurčitými zámenami neither, either?
4. V akom význame používame either...or?
5. Aký je rozdiel v použití both a either?


Použitá literatúra:
SWAN, M. – WALTER, C.: The Good Grammar Book. 1.vyd. Oxford: University Press, 2001. ISBN 0-19-431520-7
ALEXANDER,L.G.: LONGMAN ENGLISH GRAMMAR PRACTICE for intermediate students. 1 vyd. New York: Longman publishing, 1990. ISBN 0-582-04500-2


Zdroje obrazkov:
https://englishems.wordpress.com/2010/11/08/either-neither-both/