Every – each, one/another/other/others


Everyeach znamenajú každý, každá, každé a používajú sa, keď hovoríme o všetkých ľuďoch alebo veciach v skupine. Často majú rovnaký význam:


The letter was sent to every/each student in this class.

(List bol poslaný každému študentovi v tejto triede.)


We checked every/each room before we left.

(Skontrolovali sme každú izbu predtým, ako sme odišli.) 

Everyeach používame s podstatným menom v jednotnom čísle a slovesom v jednotnom čísle:


Every/each student has to fill in this form.

(Každý študent musí vyplniť tento formulár.)
Existuje však rozdiel medzi eachevery:


Each používame s predložkou of + podstatné meno v množnom čísle:


I put each of the documents into the correct place.

(Dal som každý z dokumentov na správne miesto.)
Takisto používame each samostatne ako podmet alebo medzi podmetom a prísudkom:


Tickets are now available and each costs the same.podmet

(Lístky sú teraz k dispozícii a každý stojí rovnako.)


Tickets each cost the same. – medzi podmetom a prísudkom

(Každý lístok stojí rovnako.) 

One používame spolu s predložkou of + podstatné meno v množnom čísle, keď hovoríme o jednej osobe alebo veci, keď je ich tu niekoľko alebo veľa:


One of the students in my class was off sick today.

(Jeden zo študentov v mojej triede bol dnes chorý.)


He is staying with one of his relatives.

(Je u jedného z jeho príbuzných.)
One môžeme používať aj spolu s podstatným menom v jednotnom čísle:


One flight leaves at five p.m. and the other is at nine.

(Jeden let odlieta o piatej a druhý o deviatej.)
Another sa používa s podstatným menom v jednotnom čísle vo význame ďalší jeden alebo iný jeden:


Would you like another drink?

(Dal by si si ešte jeden drink?)


Let´s go to another restaurant.

(Poďme do inej reštaurácie.)Another nemôžeme používať s podstatným menom v množnom čísle: I met another people. 

Other používame s podstatným menom v jednotnom aj množnom čísle.Other + množné číslo znamená iné, alebo iné, ktoré ešte neboli spomenuté:


The other hotels were more expensive.

(Iné hotely boli drahšie.)


John agreed with me by my other friends said I was wrong.

(John so mnou súhlasil, ale moji iní priatelia povedali, že sa mýlim.)
Other + jednotné číslo znamená jedno, ktoré ešte nebolo spomenuté:


One of his sisters lives in France and his other sister lives in Australia.

(Jedna z jeho sestier býva vo Francúzsku a druhá sestra žije v Austrálii.)
Niekedy môžeme podstatné meno za other zameniť za one:


He´s got two homes – one is in London and the other one is in Florida.

(Má dva domovy – jeden je v Londýne a druhý na Floride.) 

Others používame v množnom čísle vo význame iní ľudia alebo veci:


Some people like sport and others aren´t interested in it at all.

(Niektorí ľudia majú radi šport a iní sa oň vôbec nezaujímajú.)Zopakujte si:
1. Kedy používame each a every?
2. Kedy používame one?
3. Kedy používame another?
4. Kedy používame other a others?

Použitá literatúra:
Norman Coe, Mark Harrison, Ken Paterson: Oxford Grammar Practice basic, Oxford Univesity Press, 2008