Neurčité zámená 1. (Indefinitive pronouns)

Neurčité zámená sú zámená, ktoré  neodkazujú na určitú osobu, miesto, alebo vec.

·      Does anyone know the story of Midas?

 

V angličtine existuje skupina neurčitých zámen, ktoré sú tvorené predponami: any, no, some, every.

 

 

All

Part (positive)

Part (negative)

None

Person

everybody

somebody

anybody

nobody

everyone

someone

anyone

no one

Thing

everything

something

anything

nothing

Place

everywhere

somewhere

anywhere

nowhere

 

 

Neurčité zámená sa vo vete nachádzajú na rovnakom mieste ako podstatné mená.    

Podstatné meno

Neurčité zámeno

I would like to go to Paris this summer.

I would like to go somewhere this summer.

Jim gave me this book.

Someone gave me this book.

I bought my school supplies at the mall.

I bought everything at the mall.

 

Neurčité zámená any – alebo some – sa používajú pri popise neurčitého a neúplného množstva rovnako ako any, alebo some samostatne vo vete.

Neurčité zámená používame pri vyjadrovaní osôb alebo vecí, bez presného určenia kto alebo čo sú. Neurčité zámená s koncovku – body, alebo – one sa používajú pri vydrení osôb a zámená s koncovkou – thing pre vyjadrenie vecí

 

Everybody enjoyed the concert.
I opened the door but there was no one at home.
It was a very clear day. We could see everything.

 

Za neurčitými zámenami používame sloveso v jednotnom čísle (singular):

 

Everybody loves Mary.
Everything was ready for the party.

 

Ak sa spätne vrátime k neurčitému zámenu, použijeme zámeno v množnom čísle (plural pronoun):

 

Everybody enjoyed the concert. They stood up and clapped.
I will tell somebody that dinner is ready. They have been waiting a long time.

 

Ak chcem vytvoriť privlastňovacie zámeno (possessive pronouns) stačí pridať -'s k neurčitému zámenu.

 

They were staying in somebody’s house.
Is this anybody’s coat?

 

Neurčité zámená s no -  používame ako predmet v negatívnych vetách, nie zámeno s predponou any –

 

Anybody didn’t come >> Nobody came.

 

Nepoužívame ďalšie negatíva vov vetách s neurčitými zámenami: nobody, no one or nothing

 

Nobody came.
Nothing happened.

 

Po neurčitom zámene môžeme použiť slovíčko else (tzv. ďalší), ak chceme vo vyjadrení zahrnutí aj iných ľudí alebo veci, okrem tých o ktorých sme sa už zmienili.

 

All the family came, but no one else.
If Michael can’t come we’ll ask somebody else.
So that's eggs, peas and chips. Do you want anything else?

 

Použitie neurčitých zámen v kladných vetách, záporných vetách v záporných otázkach:

Kladné vety:

V kladných vetách sa neurčité zámená some - používajú na opis neurčitého množstva,  zámená s every - na opis úplnej množstva a zámená no -  sa používa na označenie neprítomnosti. Neurčité zámeno no - sa často používa v kladných vetách v negatívnom zmysle, ale sú napriek tomu to nie sú typicky negatívne vety, pretože im chýba slovo not.

 

Everyone is sleeping in my bed.

Someone is sleeping in my bed.

No one is sleeping in my bed.

I gave everything to Sally.

He saw something in the garden.

 

Any – môže tiež byť použité v kladných vetách vo význame, že sa blíži ku every: whichever person, whichever place, whichever thing, etc.

 

They can choose anything from the menu.

You may invite anybody you want to your birthday party.

We can go anywhere you'd like this summer.

 

Záporné vety:

V záporných vetách používame výhradne neurčité zámená s any -

 

I don't have anything to eat.

She didn't go anywhere last week.

I can't find anyone to come with me.

 

Záporné otázky:

Neurčité zámená every -, any - a some – sa môžu použiť pri tvorení negatívnych otázok. Na negatívne otázky môžeme mať dve odpovede áno, alebo nie.

Zámená any - , a every -  sa použivujú pri tvorbe tzv. pravdivých otázok, zámeno some – sa používa pri tvorbe otázok na ktoré už vopred vieme odpoveď.

 

Did you go anywhere last night?

Is everyone here?

Are you looking for someone?

Have you lost something?Zopakujte si:
1. Vymenujte neurčité zámená opisujúce osoby?
2. Vymenujte neurčité zámená opisujúce veci?
3. Ako môžeme vytvoriť z neurčitého zámena privlastňovacie?
4. Ako používame neurčité zámená v kladných vetách?
5. Ako používame neurčité zámená v záporných otázkach?


Použitá literatúra:
SWAN, M. – WALTER, C.: The Good Grammar Book. 1.vyd. Oxford: University Press, 2001. ISBN 0-19-431520-7
ALEXANDER,L.G.: LONGMAN ENGLISH GRAMMAR PRACTICE for intermediate students. 1 vyd. New York: Longman publishing, 1990. ISBN 0-582-04500-2
Indefinite pronouns. [online] [citované 01.10.2016]. Dostupné z .