Pri komunikácii používame slová slovnej zásoby nášho národného jazyka.

Slovná zásoba je súhrn všetkých slov, ktoré existujú v slovenskom jazyku.

 

 

Slovnú zásobu členíme podľa:

 • častosti používania,

 • vecného významu,

 • vzťahov medzi slovami,

 • dobového výskytu,

 • citového zafarbenia,

 • pôvodu,

 • štylistickej príslušnosti,

 • spisovnosti.


 

Slová podľa spisovnosti

Slová podľa spisovnosti delíme na:

 • spisovné slová,

 • nespisovné slová.


 

Spisovné slová

Spisovné slová sú slová, ktoré používame vo verejnom dorozumievaní – v tlači, v rozhlase, v televízii, v školách, v divadlách, v úradoch.


Príklady:

utekať, mnoho, učiteľka, zemiaky, vrecko, polovica, kružidlo, vodidlo, vreckovka, debna, bielok, dojča, sedadlo, pečiatka, dnes, mliekar, lízanka, kúpať sa, tlačidlo, vľavo, fotoaparát, list.


 

Nespisovné slová

Nespisovné slová sú slová, ktoré používame v neoficiálnom súkromnom styku v určitej oblasti Slovenska alebo medzi ľuďmi určitej skupiny.


Nespisovné slová delíme na:

 • nárečové slová,

 • slangové slová.


 

Nárečové slová

Nárečové slová sú nespisovné slová.

Nárečové slová patria do národného jazyka, ale nepatria do slovnej zásoby spisovnej slovenčiny.

Nárečové slová sa používajú v súkromnom styku v určitej zemepisnej oblasti Slovenska, napríklad na Orave, Spiši či Kysuciach.

Nárečové slová - nárečie používajú pri komunikácii obyvatelia určitej zemepisnej oblasti.


 

Nárečové slová – nárečia delíme podľa oblastí Slovenska na:

 • východoslovenské nárečia,

 • stredoslovenské nárečia,

 • západoslovenské nárečia.


Príklady:

 • švábka, zemáky - zemiaky,

 • polno - plno,

 • enem – len,

 • išou – išiel,

 • bríle - okuliare,

 • bagandže - topánky,

 • bafľa – cigareta,

 • fertucha – zástera,

 • znace - viete,

 • vidzim – vidím,

 • bulo – bolo,

 • kalap – klobúk,

 • šuster – obuvník,

 • findža – šálka.Slangové slová

Slangové slová sú špeciálne nespisovné výrazy, ktoré patria do národného jazyka, ale nepatria do verejného styku. 

Slangové slová sa používajú v súkromnom alebo neoficiálnom prostredí v určitej skupine ľudí, ktorí majú rovnaké záujmy.

Slangové slová sa používajú napríklad v súkromnom styku skupiny ľudí, ktorí majú rovnaké zamestnanie - lekári, stavbári, umelci, archeológovia, rovnaké záujmy - hokejisti, šachisti a pod.


Príklady:

učka, deják, foťák, cajgel, slovinárka, foter, profák, mašina, kupko, ahojky, štupláky, vinkel, didžina, uliať, pinkať, pecka, perfiš.


 

Cvičenie:

 

Slangové slovo

Vysvetlenie

samoška

samoobsluha

bonzák

udavač

čaja

dievča

cajgel

bicykel

kraťasy

krátke nohavice

mať zaracha

mať zákaz vychádzok

didžina

diskotéka

klapačka

ústa

veget

pohoda

perfiš

perfektný, perfektne

haluz

absurdita

depka

depresia

 Zopakujte si:
1. Na ktoré dve skupiny delíme slová podľa spisovnosti?
2. Na ktoré dve skupiny delíme nespisovné slová?
3. Charakterizuj nárečové slová.
4. Charakterizuj slangové slová.
5. Uveď niekoľko príkladov nárečových a slangových slov.

Použitá literatúra:
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2005. 670 s. 
Krajčovičová - Keselová: Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2010. s. 20 - 21. 
Péteryová, O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992. 144 s.
Krajčovičová, J. a kol.: Slovenský jazyk 9, učebnica. Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o., Bratislava, 2007, s. 35 - 36.