Pri slovesách typu sentir (cítiť, ľutovať) dochádza okrem zmeny –e- v –ie- tiež k umene –e- v –i-:

sentir cítiť, ľutovať

prítomný čas oznamovacieho spôsobu

siento

sentimos

sientes

sentís

siente

sienten

konjuktív prítomného času

sienta

sintamos

sientas

sintáis

sienta

sientan

jednoduché perfektum

sentí

sentimos

sentiste

sentisteis

sintió

sintieron

konjuktív imperfekta

sintiera/-ese

sintiéramos/-ésemos

sintieras/-eses

sintierais/-eseis

sintiera/-ese

sintieran/-esen

rozkazovací spôsobØ

sintamos

siente

sentid

(Vd.) sienta

(Vds.) sientan

gerundium

sintiendo 

Ako sloveso sentir sa časujú napr. slovesá:

advertir upozorniť, varovať

arrepentirse ľutovať

consentir súhlasiť, povoliť

conventir zmeniť

digerir stráviť

divertirse baviť sa

herir raniť

hervir vrieť, vyvariť

invertir investovať

mentir klamať

preferir mať radšej, preferovať

referir referovať

sugerir navrhnúť

transferir preniesť, prepraviť


Niekoľko väzieb so slovesom sentir(se):

Lo siento (mucho). Je mi to (veľmi) ľúto. To ma (veľmi) mrzí.

Me siento (en) ridículo. Pripadám si smiešny.

Siente crecer la hierba. Počuje trávu rásť.

Ojos que no ven, corazón que no siente.

 

Čo oči nevidia, srdce nebolí.

Lo siento ajeno a mí. Je mi to cudzie.


 

Nepravidelné slovesá so zmenou v o→ue-u

K zmene kmeňovej samohlásky –o- na –ue- alebo na –u- dochádza pri slovesách dormir (spať, uspať) a morir (zomrieť).


dormir spať, uspať

prítomný čas oznamovacieho spôsobu

duermo

dormimos

duermes

dormís

duerme

duermen

konjuktív prítomného času

duerma

durmamos

duermas

durmáis

duerma

duerman

jednoduché perfektum

dormí

dormimos

dormiste

dormisteis

durmió

durmieron

konjuktív imperfekta

durmiera/-ese

durmiéramos/-ésemos

durmieras/-eses

durmierais/-eseis

durmiera/-ese

durmieran/-esen

rozkazovací spôsobØ

durmamos

duerme

dormid

(Vd.) duerma

(Vds.) duerman

gerundium

durmiendoSloveso morir má ešte nepravidelné minulé príčastie: muerto. Ostatné tvary sú pravidelné.


Zvratné sloveso dormirse znamená:

  1. zaspať

  2. stuhnúť, zdrevenieť (ruka, noha)


 

Sloveso morirse má nasledovné významy:

  1. zomrieť

  2. zdrevenieť (ruka, noha)

  3. mať k smrti rád


 

Niekoľko väzieb so slovesami dormir(se)morir(se):

dormir la siesta zdriemnuť si po obede,

dormir la mona vyspávať opicu

dormir como un tronco/ un lirón/ un poste spať ako drevo, spať ako dudok

morir en el acto byť na mieste mŕtvy

morir(se) de vergüenza prepadnúť sa od hanby, umierať od hanby

muere el día deň sa chýli k večeru

se muere por el fútbol je úplný blázon do futbaluZopakujte si:
1. Vyčasuj nasledovné slovesá v konjuktíve prítomného času: conventir, sugerir , dormirse, morir.
2. Vytvor rozkazovací spôsob zo slovies z prvej úlohy.

Použitá literatúra:
LENGHARDTOVÁ, J. 2001. Španielčina 1, 2. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2001. 448 s. ISBN 80-08-03316-9