byť be was/were been stráviť spend spent spent niesť, rodiť bear bore born učiť sa learn learnt learnt tĺcť beat beat beaten opustiť leave left left stať sa become became become požičať lend lent lent začať begin began begun nechať let let let hrýzť bite bit bitten stratiť lose lost lost krvácať bleed bled bled robiť make made made fúkať blow blew blown mieniť mean meant meant zlomiť break broke broken stretnúť meet met met priniesť bring brought brought mýliť sa mistake mistook mistaken stavať build built built platiť pay paid paid kupovať buy bought bought položiť put put put chytiť catch cought cought čítať read read read vybrať si choose chose chosen jazdiť ride rode ridden prísť come came come zvoniť ring rang rung stáť cost cost cost zdvihnúť sa rise rose risen rezať cut cut cut bežať run ran run rozdeliť deal dealt dealt povedať say said said kopať dig dug dug vidieť see saw seen robiť, konať do did done predávať sell sold sold ťahať draw drew drawn poslať send sent sent snívať dream dreamt dreamt strieľať shoot shot shot piť drink drank drunk ukázať show showed shown hnať sa drive drove driven zatvoriť shut shut shut jesť eat ate eaten spievať sing sang sung padať fall fell fallen klesnúť sink sank sunk kŕmiť feed fed fed spať sleep slept slept cítiť feel felt felt páchnuť smell smelt smelt bojovať fight fought fought hovoriť speak spoke spoken nájsť find found found hláskovať spell spelt spelt letieť fly flew flown štiepať split split split zabudnúť forget forgot forgotten rozširovať spread spread spread odpustiť forgive forgave forgiven stáť stand stood stood mrznúť freeze froze frozen kradnúť steal stole stolen dostať get got got prisahať swear swore sworn dať give gave given zametať sweep swept swept ísť go went gone plávať swim swam swum rásť grow grew grown zobrať take took taken mať have had had vyučovať teach taught taught počuť hear heard heard povedať tell told told ukryť sa hide hid hidden myslieť think thought thought udrieť hit hit hit zahodiť throw threw thrown držať hold held held rozumieť understand understood understood poraniť hurt hurt hurt prebudiť sa wake woke woken zachovávať keep kept kept nosiť wear wore worn vedieť know knew knovn vyhrať win won won klásť lay laid laid písať write wrote written.