byť be was/were been

stráviť spend spent spent

niesť, rodiť bear bore born

učiť sa learn learnt learnt

tĺcť beat beat beaten

opustiť leave left left

stať sa become became become

požičať lend lent lent

začať begin began begun

nechať let let let

hrýzť bite bit bitten

stratiť lose lost lost

krvácať bleed bled bled

robiť make made made

fúkať blow blew blown

mieniť mean meant meant

zlomiť break broke broken

stretnúť meet met met

priniesť bring brought brought

mýliť sa mistake mistook mistaken

stavať build built built

platiť pay paid paid

kupovať buy bought bought

položiť put put put

chytiť catch cought cought

čítať read read read

vybrať si choose chose chosen

jazdiť ride rode ridden

prísť come came come

zvoniť ring rang rung

stáť cost cost cost

zdvihnúť sa rise rose risen

rezať cut cut cut

bežať run ran run

rozdeliť deal dealt dealt

povedať say said said

kopať dig dug dug

vidieť see saw seen

robiť, konať do did done

predávať sell sold sold

ťahať draw drew drawn

poslať send sent sent

snívať dream dreamt dreamt

strieľať shoot shot shot

piť drink drank drunk

ukázať show showed shown

hnať sa drive drove driven

zatvoriť shut shut shut

jesť eat ate eaten

spievať sing sang sung

padať fall fell fallen

klesnúť sink sank sunk

kŕmiť feed fed fed

spať sleep slept slept

cítiť feel felt felt

páchnuť smell smelt smelt

bojovať fight fought fought

hovoriť speak spoke spoken

nájsť find found found

hláskovať spell spelt spelt

letieť fly flew flown

štiepať split split split

zabudnúť forget forgot forgotten

rozširovať spread spread spread

odpustiť forgive forgave forgiven

stáť stand stood stood

mrznúť freeze froze frozen

kradnúť steal stole stolen

dostať get got got

prisahať swear swore sworn

dať give gave given

zametať sweep swept swept

ísť go went gone

plávať swim swam swum

rásť grow grew grown

zobrať take took taken

mať have had had

vyučovať teach taught taught

počuť hear heard heard

povedať tell told told

ukryť sa hide hid hidden

myslieť think thought thought

udrieť hit hit hit

zahodiť throw threw thrown

držať hold held held

rozumieť understand understood understood

poraniť hurt hurt hurt

prebudiť sa wake woke woken

zachovávať keep kept kept

nosiť wear wore worn

vedieť know knew knovn

vyhrať win won won

klásť lay laid laid

písať write wrote written.