Vypracovala: Lenka Brhlíková

 

 

Neosobný slovesný tvar, sloveso HAY zodpovedá slovenským slovesným tvarom 3. osoby.

 

Prekladáme ho teda ako:

 • je/sú

 • nachádza/nachádzajú sa

 • existuje/existujú

 • vyskytuje/vyskytujú sa

 

Z uvedeného teda vyplýva, že pomocou tohto neosobného slovesného tvaru vyjadrujeme výskyt, existenciu alebo umiestnenie.

 

 1. Existencia:

 

En mi escuela hay estudiantes del extranjero.

(V mojej škole sú študenti zo zahraničia.)

 

¿Hay muchos mosquitos cerca de tu casa?

(Je blízko tvojho domu veľa komárov?)

 

¿Hay cerveza checa?

(Máte české pivo?)

 

Hay muchas diferencias entre la vida campesina y la vida el la ciudad.

(Je veľa rozdielov medzi vidieckym životom a životom v meste.)

 

¿Hay muchos chicos en tu grupo?

(Je veľa chlapcov v tvojej skupine?)

 

 

 1. Udávanie určitého počtu existujúcich predmetov alebo javov:

 

¿Cuántos cines hay en Santander?

(Koľko kín je v Santanderi?)

 

En Santadner hay tres/muchos/unos cines.

(V Santanderi sú tri kiná/je mnoho/je niekoľko kín.)

 

¿Hay muchos lugares para ver aquí en Brno?

(Je veľa miest na videnie tu v Brne?)

 

 1. Umiestnenie:

 

En la biblioteca hay libros.

(V knižnici sú knihy.)

 

A la izquierda hay tres dormitorios.

(Naľavo sú tri spálne.)

 

 

Použitie estar a hay:

 

Okrem slovesa estar poznáme na vyjadrenie umiestnenia aj výraz hay. Ich použitie je nasledovné:

 

Sloveso estar používame ak je podmet už známy. Stojí pred ním teda:

 

 • určitý člen

 • privlastňovacie zámeno

 • ukazovacie zámeno

alebo je podmetom vlastné meno a my udávame jeho umiestnenie.

 

Pri výraze hay podmet väčšinou nasleduje pokiaľ nám nebol vopred známy a preto má pri sebe:

 

 • člen neurčitý

 • určitú aj neurčitú číslovku

 • neurčité zámeno

alebo je v množnom čísle bez člena

 

¿Dónde está el cuarto de baño?

(Kde je kúpelňa?)

 

Está a la derecha.

(Je napravo.)

 

¿Dónde está Eivissa?

(Kde sa nachádza Eivissa?)

 

Está en Ibiza.

(Nachádza sa na Ibize.)

 

Y por otro lado:

¿Qué hay a la izquierda?

(Čo je naľavo?)

 

A la izquierda hay un dormitorio/tres dormitorios.

(Naľavo je jedna/sú tri spálne.)

 

En Eslovaquía hay muchas montañas.

(Na Slovensku je veľa hôr.)

 

Bežné frázy s HAY:

¿Qué hay?

(Čo je? Čo sa deje?)

 

¿Qué hay de nuevo?

(Čo je nové?)

 

No hay nada de nuevo.

(Nie je nič nové.)

 

 

NOTAS:

a) Vo vetách so zložitejšou štruktúrou sa pri voľbe či použijeme sloveso estar alebo hay vždy riadime na prvom mieste tým, čo stojí pri podmete (t.j. určitý alebo neurčitý člen, číslovka, zámeno…)

 

b) Slovenčina má pre uvedené výrazy, ktoré označujú umiestnenie, celú radu iných slovies (napr.: stáť, nachádzať sa, ležať, ...), ktoré potom môžeme vhodne použiť pri preklade zo španielčiny do slovenčiny.

 

Hay que + infinitiv

Väzba hay que + infinitiv vyjadruje nutnosť alebo povinnosť.

Na rozdiel od tener que + infinitív je však táto väzba neosobná (je treba, je nutné a podobne)

 

En la universidad hay que estudiar mucho.

(Na univerzite treba veľa študovať.)

 

Para aprobar el curso hay que escribir un examen.

(Na zvládnutie kurzu je treba napísť test.)

 

 

Úlohy:

 

1. Prelož:

Vedľa školy je knižnica.

V Prahe je málo škôl a veľa barov.

Prečo nie si doma?

Čo to je a kde to je?

Prosím vás, je tu nejaký lekár?

2. Doplň:

¿Dónde .... la Plaza Mayor?

¿..... usted ya cansado?

Todavía ...hombres buenos.

¿....muchas diferencias entre el español y el catalán?

 

 

Použitá literatúra:

Oľga Macíková, Ľudmila Mlýnková: Manual de Español Actual I

Jana Lenghardtová: Španielčina 1, 2