Ak nie je možné uviesť pôvodcu deja, používa sa neosobný podmet es v neosobných väzbách, napr. ak pomenujeme prírodné úkazy, pocity a dojmy a v ustálených väzbách

  • Es schneit. – Sneží.

  • Wie geht es dir?- Ako sa máš?

  • Es geht um meine Schule.- Ide o moju školu.


Es je súčasťou väzby es gibt, ktorú prekladáme tvarmi slovies byť, existovať.

Používa sa pre jednotné aj množné číslo.

  • Es gibt 20 Mädchen in der Klasse.

 

Po tejto väzbe nasleduje podstatné meno vždy vo 4. páde

es gibt + 4.pád

  • Gibt es einen Bahnhof in der Stadt?

  • Natürlich gibt es einen Bahnhof in der Stadt.

  • Gibt es hier eine Bäckerei?

  • Gibt es hier ein Kino?


Es plní vo vete funkciu podmetu a také je aj jeho postavenie vo vete