Slovotvorné predpony v nemčine sa rozdeľujú na odlučiteľné a neodlučiteľné. Neodlučiteľné predpony sú pevnou súčasťou slova. Ak poznáme význam základného slova a význam predpony môžeme určiť aj význam slova, ktoré vzniklo pridaním tejto predpony. Neodlučiteľné predpony sú: be-, ge-, er-, ent -, emp-, ver-, zer-, miss-, hinter-. K neodlučiteľným predponám patria teda i predpony miss-, a hinter-, i keď predpobna miss-, je niekedy prízvučná a niekedy neprízvučná a predpona hinter je prízvučná. Tieto predpony sa neodlučujú v žiadnej pozícii.Napr.


Sie besucht uns vielleicht heute.

Ona nás možno dnes navštívi.


Sie hat uns schon einmal besucht.

Ona nás už raz navštívila.


Ich bin nicht sicher, ob er mich versteht.

Nie som si istá, či mi rozumie.


Ich bin nicht sicher, ob er mich verstanden hat.

Nie som si istá, či mi rozumel.Za neodlučiteľné predpony považujeme aj predpony cudzieho pôvodu: de-, des-, dis-, re-, in-.Napr.


Ab 1944 versuchte man, die Produktion zu dezentralisieren.

Od roku 1944 sa pokúsili o decentralizáciu produkcie.


Anfänglich war die Bewegung ein Versuch, die römische – katholische Kirche zu reformieren.

Na začiatku bolo hnutie pokusom o reformu rímsko – katolíckej cirkvi.
Význam, ktorý vyjadrujú niektoré neodlučiteľné predpony je nasledovný:


 

be –

 

  • zmena neprechodného slovesa na prechodné napr. antworten - odpovedať, beantworten- zodpovedať,

  • zmenu stavu (efektívne slovesá vytvorené z prídavných a podstatných mien) napr. fähig – schopný, befähigen – uschopniť,

  • vybaviť, vyzbrojiť niečím napr. der Reifen – pneumatika, bereifen – dať pneumatikyNapr.


Warum beendest du deinen Aufenthalt?

Prečo skončíš tvoj pobyt?


Die Studenten befleißen sich bei der Prüfung bestanden.

Tí študenti sa usilujú obstáť pri skúške.
ent –


  • vzďaľovať sa, zbavovať sa napr. gehen – ísť, entgehen – uniknúť,

  • začínať napr. brennen – horieť, entbrennen – vzplanúť


Napr.


Nach Osten entwässern mehrere große Flüsse das Land.

Na východ odvodňujú viaceré veľké rieky krajinu.