Nemecko: V roku 1806 zanikla Sv. ríša rímska. Po Viedenskom kongrese 1814-1815 vytvorený voľnejší Nemecký spolok. Tvorilo ho 35 monarchií a 4 slobodné mestá Frankfurt nad Mohanom, Hamburg, Brémy a Lubeck. Na ich čele bol spolkový snem, s prevahou Habsburgovcov. Prusko sa chcelo vymaniť spod nadvlády Rakúska. Chceli viesť vlastnú politiku, sledovať vlastné hospodárske záujmy. Ich snahou bolo vytvoriť nemecký národný štát->1834 Nemecký colný spolok. Berlínu sa podarilo pre hospodárske záujmy združiť väčšinu nemeckých štátov a vylúčili Rakúsko. Liberáli boli hlavná sila, boli nejednotní a tak sa nepodarilo sa zjednotiť všetky štáty. Bol obnovený nemecký spolok. V roku 1861 Otto von Bismarck->1862 ministerský predseda(politika krvi a železa). Využil donucovacie prostriedky vojny, výhodné ekonomické spojenectvá, podmienky. Využíval neúspechy Talianska. Uzatváral krehké zmluvy, aby zabezpečil pre Prusko mier a spojencov v prípade vojen. V roku 1864 Dánska vojna-Prusi+Rakúšania proti Dánsku, Dánsko odstúpilo Rakúsku Holštajnsko a Prusku Šlezvisko. Prusko-Rakúska vojna 1866-okupácia Holštajnska. Rakušania porazení v ČR pri Hradci Králové. Prusko donútilo Rakúsko vystúpiť z Nemeckého spolku. Prusko rozpustilo Nemecký spolok a vytvorilo Severonemecký spolok –združovala 22 štátov S a stredného Nemecka. Dominantné postavenie mali Rusi, Wilhelm I. doživotný prezident, Spolková rada-na čele Ottom von Bismarckom. V apríli 1867 bola spísaná ústava. Francúzsko-pruská vojna(o Alsasko a Lotrinsko) 1870-71, porážka Fr.-ostatné juho-nemecké štáty vstúpili u do Snecemského spolku. Fr. nechceli prijať mierové podmienky-odstúpenie Alsaska a Lotrinska, platenie 5 mil.frankov. Tu Prusi vstúpili do Versailles a 18.1.1871 vyhlásili Nemecké cisárstvo-cisár Wilhelm I. a potom vnuk Wilhelm II. Nemecké cisárstvo: spolokový štát s viac ako 40 mil.obyvateľov, politický vplyv=spolkový kancelár=Otto von Bismarck. Ríšska rada-zastúpené všetky štáty-schvaľovanie zákonov, ríšsky snem-volený zástupcovia. Zjednotenie bolo dokončené.