- tvoria ju E.M.Remarque, T.Mann . medzivojnoví autori

- vývoj je .pecifický

- Nemecko bolo rozdelené na Východné a Západné

- témy vo Východnom Nemecku: budovanie socializmu

kolektivizácia

- r.1947 . hospodársky zázrak a Západné Nemecko sa dostáva na predvojnovú úroveň, vzniká

tu SKUPINA 47 = voľné zdru.enie nezávislých autorov, vytvára nové vývinové trendy

v nemeckej literatúre

- neobjavuje sa vojnová tematika

- priniesli nový trend: NONKONFORMIZMUS

- dali .dohromady. intelektuálov Nemecka

Heinrich Bőhl

(1917 . 1985)

- vzor: Hemingway

- pochádza z rodiny umeleckého rezbára

- zúčastnil sa vojny

- člen Skupiny 47

- jeho diela ovplyvnili verejnú mienku v Nemecku

- tvrdil, .e fa.istická minulosť sa dá prekonať

- romány: A anjel mlčal

Kde si bol, Adam?

A nepovedal jediné slovo

Dom bez strá.cov

Biliard o pol desiatej

Skupinový obraz s dámou

.eny v krajine s riekou

- poviedky: Chlieb mladých rokov

Vlak pri.iel presne

- rozhlasové a televízne hry: Bilancia

Biliard o pol desiatej

- kriticko-realistický spoločenský román

- dej sa odohráva 6.9.1958 v jednom veľkom západonemeckom meste na oslave 80. narodenín

architekta HENRICHA FÄHMELA

- o osudoch troch generácií jeho rodu, ktoré predstavujú Nemecko posledného polstoročia

- prvýkrát opisuje zrod, rozvoj, pád aj pozostatky fa.izmu a nacizmu a poukázal na

spoločenské rozdelenie na vrahov a ich obete

- vyu.il moderné výrazové postupy: striedanie časových rovín

vnútorný monológ

satirické a ironické prvky

veľa kresťanských symbolov

 

Günter Grass

(1927)

- nemecký prozaik, publicista, výtvarník

- vyučil sa za kamenára

- vojak v 2.svetovej vojne

- patrí do Skupiny 47

- napísal pamäti, ktoré podáva v 3 knihách . obdobie od 1. polovice 20. storočia

Plechový bubienok

- získal mu svetovú slávu

- vývojový román .naruby.

- hlavným hrdinom a rozprávačom (autobiografia) je 30-ročný chovanec na psychiatrii

OSKAR MATZERATH

- príbeh končí v povojnovom porazenom Nemecku

- Oskar . zázračné dieťa

- vo svojich 3 rokoch sa rozhodol, .e ukončí svoj telesný rast, spadol zo schodov do

pivnice, zranil sa a zostal trpaslíkom

- k 3. narodeninám dostal červeno-biely plechový bubienok, ktorý ho v.ade sprevádza,

keď sa mu rozbije alebo ho stratí, zaobstará si nový a s jeho pomocou doká.e vykonať

pozoruhodné činy . o.iviť minulosť, brániť sa, zaútočiť, ...

- chlapca ovplyvnili Goethe a Rasputin

- svojím vysokým hlasom doká.e trie.tiť sklá na oknách, výkladoch, okuliaroch, ...

- piskľavým hlasom protestuje proti v.etkému a v.etkým

- pre.ije svojich rodičov . má pomer so svojou macochou

- uniká nacistickej injekcii pre menejcenných

- uteká pred ruskými vojskami

- po vojne . kamenár, stojí ako model pre výtvarníkov

- zalo.í jazzovú kapelu, kde je bubeníkom

- je podozrivý z vra.dy a .ialenstva, dostáva sa na psychiatriu, kde rozpráva svoje

osudy, uva.uje, či sa nemá stať prorokom a následníkom Je.i.a

- je to bizarný román

- vyu.íva striedanie a prelínanie výpovedí, 1. a 3. osoby

- vyu.itá irónia, ukázal chaotický svet naruby

- objavuje sa Skupina 1947, komerčná literatúra, Johann Maria Stimmel